Обяви ПУП

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-324 от 31.07.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв. 14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „АНКРА 2009“ ЕООД. (30.09.2023 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-358 от 17.08.2023 г. на Кмет на Община Бяла, обл.Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, община Бяла, област Русе, идентични на ПИ с идентификатор 07603.502.579 по КККР на град Бяла, област Русе и ПИ с идентификатор 07603.502.578 по КККР на град Бяла, възложител ЕТ „ДАНА-ДАНКА СЛАВОВА“.  (17.08.2023 г.)

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв. 26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов (01.08.2023 г.)

- Съобщение за одобрен ПУП - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв. 14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „АНКРА 2009“ ЕООД.(01.08.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на  на ПИ с идентификатор 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла, област Русе, находящ се в кв.6, Гара Бяла, гр. Бяла. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД. (21.07.2023 г.)

- Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв.14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „Анкра 2009“ ЕООД. (22.06.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв.26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов. (22.06.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и УПИ IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, област Русе, съответстващи на ПИ с идентификатор 07603.502.579 и ПИ с идентификатор 07603.502.578 по КККР на град Бяла. Възложител: ЕТ „ДАНА СЛАВОВА – ДАНКА СЛАВОВА“(22.06.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-265 от 19.06.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 07603.502.604 по КККР на град Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: „СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД(22.06.2023 г.)

- Съобщение за одобрено задание Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участък „Бяла-Велико Търново" (08.06.2023 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване. Възложител: „СЪНИ ЛЕНД 003“ ЕООД. (25.05.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-209 от 25.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на град Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: ЕТ „Камен Шишков“.  (25.05.2023 г.)

Община Бяла, област Русе основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-208 от 25.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на град Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: ЕТ „Камен Шишков“(25.05.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-195 от 15.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за улична регулация (ИПУР) на ОК 61 и Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ Х-22 в кв. 4 по плана на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе. Възложител: Атанас Йорданов Атанасов. (15.05.2023 г.)

- Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-122 от 31.03.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе. Възложител: Митко Василев Манолов.  (03.05.2023 г.)

- Обявление № РД 10-11-83 от 13.04.2023 г. - Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-143 от 12.04.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ XVIII в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). Възложител: ОБЩИНА БЯЛА.  (13.04.2023 г.)

- Заповед № РД 11-143 от 12.04.2023 г. на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 2, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ (13.04.2023 г.)

Обявлене № 10-11-82 от 13.04.2023 г. - Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл. 148, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл.152, ал. 1 и чл. 150, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж No 25 от 12.04.2023г. за обект: "Изграждане на нов дом за стари хора".  (13.04.2023 г.)

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ  No 25 от 12.04.2023 г. - „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР. БЯЛА“ Застроена площ - 731,51 кв. м. (13.04.2023 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла, област Русе, находящ се в кв. Гара Бяла, гр. Бяла със Заповед No РД-11-140 от 11.04.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД.  (13.04.2023 г.)

Съобщение за публикувана обява Държавен вестник бр.34/11.04.2023 г., в неофициален раздел, стр.59, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии ел. кабел напрежение 20kv до ПИ 07603.279.49 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе. Възложител: ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“(12.04.2023 г.)

Съобщение за убликувана обява Държавен Вестник бр.34/11.04.2023 г., в неофициален раздел, стр.59, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии ел. кабел 20kv до ПИ 07603.502.604, гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: СМАРТ ЕСТЕЙТ КОНСУЛТ“ ЕООД.  (12.04.2023 г.)

- Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет Кладенци, община Бяла, област Русе, разрешен със Заповед № РД-11-122  (04.04.2023 г.)

- Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-124 от 31.03.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия - ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 38529.1.287 по КККР на с. Копривец, Община Бяла, област Русе. Възложител: „МАРТИ-2000“ ЕООД. (04.04.2023 г.)

- Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-117 от 30.03.2023 г. на Заместник кмет на Община Бяла, област Русе е одобрено задание. Допуснато е изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV- 146 в Гара Бяла, кв. 42 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващи на ПИ с идентификатор 07603.502.579 по КККР на гр. Бяла и ПИ с идентификатор 07603.502.578 по КККР на гр. Бяла. (03.04.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-118/30.03.2023 г. на Заместник кмет на Община Бяла, обл. Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-146 и VI-146 в Гара Бяла, кв. 42 по плана на гр. Бяла, област Русе. Възложител: ЕТ "Дана - Данка Славова" (03.04.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-123 от 31.03.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия - ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 38529.502.2 по КККР на с. Копривец, Община Бяла, област Русе. Възложител: „МАРТИ-2000“ ЕООД. (03.04.2023 г.)

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - Подробен устройствен план, Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ XVIII в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и Технически инвестиционен проект (ТИП) за обект: „Изграждане на нов дом за стари хора в гр. Бяла“. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА.  (20.03.2023 г.)

- Подробен устройствен план Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ XVIII в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и Технически инвестиционен проект (ТИП) за обект: „Изграждане на нов дом за стари хора в гр. Бяла".  

Възложител: Община Бяла.  (10.02.2023 г.)

- Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV-139, кв.22, по регулационния план на с.Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР. Възложител: Митко Василев Манолов. Заинтересовани лица: Йорданка Пенчева Вачкова, Велико Димитров Кожухаров и Петър Станчев Донев. (01.02.2023 г.)

- Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположени в ПИ 38529.1.287 по КККР на с.Копривец, обл. Русе. (17.01.2023 г.)

Съобщение за публикувана обява B Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположени в ПИ 38529.502.2 по КККР на с.Копривец, обл.Русе. (17.01.2023 г.)

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот УПИ XXVII-714 в кв.14 по плана на с. Босилковци. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД.   (06.01.2023 г.)

 

СЪОБЩЕНИЕ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-527 от 13.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв.26 по регулационния план на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов. (14.12.2022 г.)

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, община Бяла, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот УПИ XXVII-714 в кв.14 по плана на с. Босилковци. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. (12.12.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-522 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, област Русе находящ се в местност БЕЗ МЕСТНОСТ, землището на град Бяла. Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД. (12.12.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11 484 от 08.11.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за застрояване (ИПЗ) (10.11.2022 г.)

- Заповед на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУT, Решение №2 от Протокол № 11 от 31.10.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бяла, област Русе и заявление с вх. № УТ-5491 от 24.10.2022 г. от „АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД (09.11.2022г.)

- Съобщение а основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Решение №1 от Протокол №11 от 31.10.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бяла, област Русе и заявление вх. №УТ-5324 от 10.08.2022 г. от Александър Тотев Алексиев и Дария Миланова Алексиева (съсобственици на УПИ XXVI-3258 в кв. 83 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.3258 по КККР на гр. Бяла, област Русе и с адрес: гр. Бяла, ул.,,Д-р П. Инджов“ №13A) и от Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков (съсобственици на сграда с идентификатор 07603.501.3258.4 по КККР на гр. Бяла, област Русе и с адрес: гр. Бяла, ул. „Д-р П. Инджов“ №13А, построена в ПИ с идентификатор 07603.501.3258 по КККР на гр. Бяла, област Русе) (08.11.2022 г.)

- Съобщение, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. (07.11.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация на УПИ VІ-223 и VIII-224 в кв.26 по плана на с.Полско Косово, обл.Русе. Възложител: наследниците на Димитър Ангелов Димитров и Ангел Димитров Ангелов. (20.10.2022 г.)

- СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-436 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-1352 в кв.121 по регулационния план на град Бяла, община Бяла. Възложител: Галина Иванова Аръшева - Йорданова  (19.10.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-438 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв.22 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе. Възложител: Митко Василев Манолов (19.10.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-437 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-33 и УП (19.10.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Здравка Ламбева Стефанова Генова(05.10.2022 г.)

- Съобщение за изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова (16.09.2022 г.)

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-364 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.254.351 по КККР на гр. Бяла, област Русе, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). Възложител: ОБщина Бяла (01.09.2022 г.)

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-360 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIV-89 и УПИ XV-89 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: Илия Петков Добринов (01.09.2022 г.)

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-363 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-4, УПИ IX-4 в кв.4 по плана на с. Стърмен, община Бяла, област Русе. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков (01.09.2022 г.)

- Съобщение разрешено е изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) (05.09.2022 г.)

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-365 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIX-92 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: "АГРОДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД. (01.09.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-1843 и УПИ IX-1843 в кв. 95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: "Върбанови" ООД (19.08.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПС) на УПИ VIII-1404 и УПИ IX-1404 в кв. 125 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, одобрен със Заповед № 117 от 1983 г.. Възложител: Георги Георгиев Пашкунов (19.08.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. Заинтересовани лица: Момчил Йорданов Великов. (03.08.2022 г.)

- СЪОБЩЕНИЕ изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VІІІ-1843 и УПИ IX-1843 в кв.95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе.  Възложител: „ВЪРБАНОВИ“ ООД. Заинтересовано лице: Борис Иванов Сапунджиев.  (25.07.2022 г.)

-  Съобщение одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, община Бяла, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022” ООД - гр. Русе  (21.07.2022 г.)

-  Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ППС 4733 на „Цетин България“ ЕАД, разположени в ПИ 55988.16.9 в местност „Ара кору“ по КККР на с.Пет кладенци. Възложител: "Цетин България" ЕАД гр.София. (21.07.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по плана на гр.Бяла, обл.Русе.. Възложители: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова Алексиева, Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков (21.07.2022 г.)

- https://byala.bg/bg/1658761241.html 

- Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-4, УПИ IX-4 и УПИ X-4 в кв.4 по плана на с.Стърмен, общ. Бяла. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков. Заинтересовани лица: Иво Николов Милев и Димитър Ангелов Донев. (20.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-117, УПИ V-117 и УПИ XI-117 в кв.18 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла представляващи ПИ с идентификатори 55988.501.117, 55988.501.256 и 55988.501.(06.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. (06.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XVI-2316, кв.112 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: ЕТ "КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА".  Заинтересовани лица: Детелина Георгиева Петкова, Ценко Георгиев Цветков. (21.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-123,126,127,146 и УПИ IX-122,146 в кв.42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла. Възложител: "АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" (21.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. Заинтересовани лица: Мария Ангелова Панева, Ангел Георгиев Панев, Юлиян Константинов Ламбев, Илия Андреев Илиев, Андрей Илиев Андреев. (17.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план парцеларен план за техническа инфраструктура за водопроводно и канализационно отклонение до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност „Отвъде“ по КККР на гр.Бяла. (13.06.2022 г.)

 

-СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ — Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. (13.06.2022 г.)

- Съобщение одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за УП XVI-2316 в кв. 112 по плана на гр. Бяла, област Русе, с възложител: ЕТ "Караиванови - Милена Караиванова" (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ V-832, кв.201, по регулационния план на с.Копривец, общ. Бяла, обл.Русе. Възложител: Община Бяла и ВиК ООД гр.Русе. (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла. Възложител: Община Бяла, обл.Русе. (27.05.2022 г.)