Обяви ПУП

СЪОБЩЕНИЕ, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Здравка Ламбева Стефанова Генова(05.10.2022 г.)

- Съобщение за изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова (16.09.2022 г.)

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-364 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.254.351 по КККР на гр. Бяла, област Русе, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). Възложител: ОБщина Бяла (01.09.2022 г.)

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-360 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIV-89 и УПИ XV-89 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: Илия Петков Добринов (01.09.2022 г.)

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-363 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-4, УПИ IX-4 в кв.4 по плана на с. Стърмен, община Бяла, област Русе. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков (01.09.2022 г.)

- Съобщение разрешено е изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) (05.09.2022 г.)

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-365 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIX-92 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: "АГРОДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД. (01.09.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-1843 и УПИ IX-1843 в кв. 95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: "Върбанови" ООД (19.08.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПС) на УПИ VIII-1404 и УПИ IX-1404 в кв. 125 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, одобрен със Заповед № 117 от 1983 г.. Възложител: Георги Георгиев Пашкунов (19.08.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. Заинтересовани лица: Момчил Йорданов Великов. (03.08.2022 г.)

- СЪОБЩЕНИЕ изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VІІІ-1843 и УПИ IX-1843 в кв.95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе.  Възложител: „ВЪРБАНОВИ“ ООД. Заинтересовано лице: Борис Иванов Сапунджиев.  (25.07.2022 г.)

-  Съобщение одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, община Бяла, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022” ООД - гр. Русе  (21.07.2022 г.)

-  Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ППС 4733 на „Цетин България“ ЕАД, разположени в ПИ 55988.16.9 в местност „Ара кору“ по КККР на с.Пет кладенци. Възложител: "Цетин България" ЕАД гр.София. (21.07.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по плана на гр.Бяла, обл.Русе.. Възложители: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова Алексиева, Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков (21.07.2022 г.)

- https://byala.bg/bg/1658761241.html 

- Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-4, УПИ IX-4 и УПИ X-4 в кв.4 по плана на с.Стърмен, общ. Бяла. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков. Заинтересовани лица: Иво Николов Милев и Димитър Ангелов Донев. (20.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-117, УПИ V-117 и УПИ XI-117 в кв.18 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла представляващи ПИ с идентификатори 55988.501.117, 55988.501.256 и 55988.501.(06.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. (06.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XVI-2316, кв.112 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: ЕТ "КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА".  Заинтересовани лица: Детелина Георгиева Петкова, Ценко Георгиев Цветков. (21.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-123,126,127,146 и УПИ IX-122,146 в кв.42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла. Възложител: "АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" (21.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. Заинтересовани лица: Мария Ангелова Панева, Ангел Георгиев Панев, Юлиян Константинов Ламбев, Илия Андреев Илиев, Андрей Илиев Андреев. (17.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план парцеларен план за техническа инфраструктура за водопроводно и канализационно отклонение до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност „Отвъде“ по КККР на гр.Бяла. (13.06.2022 г.)

 

-СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ — Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. (13.06.2022 г.)

- Съобщение одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за УП XVI-2316 в кв. 112 по плана на гр. Бяла, област Русе, с възложител: ЕТ "Караиванови - Милена Караиванова" (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ V-832, кв.201, по регулационния план на с.Копривец, общ. Бяла, обл.Русе. Възложител: Община Бяла и ВиК ООД гр.Русе. (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла. Възложител: Община Бяла, обл.Русе. (27.05.2022 г.)