Обяви ПУП

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XVI-2316, кв.112 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: ЕТ "КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА".  Заинтересовани лица: Детелина Георгиева Петкова, Ценко Георгиев Цветков. (21.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-123,126,127,146 и УПИ IX-122,146 в кв.42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла. Възложител: "АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" (21.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. Заинтересовани лица: Мария Ангелова Панева, Ангел Георгиев Панев, Юлиян Константинов Ламбев, Илия Андреев Илиев, Андрей Илиев Андреев. (17.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план парцеларен план за техническа инфраструктура за водопроводно и канализационно отклонение до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност „Отвъде“ по КККР на гр.Бяла. (13.06.2022 г.)

 

-СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ — Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. (13.06.2022 г.)

- Съобщение одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за УП XVI-2316 в кв. 112 по плана на гр. Бяла, област Русе, с възложител: ЕТ "Караиванови - Милена Караиванова" (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ V-832, кв.201, по регулационния план на с.Копривец, общ. Бяла, обл.Русе. Възложител: Община Бяла и ВиК ООД гр.Русе. (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла. Възложител: Община Бяла, обл.Русе. (27.05.2022 г.)