Обяви ПУП

 

- Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположени в ПИ 38529.1.287 по КККР на с.Копривец, обл. Русе. (17.01.2023 г.)

Съобщение за публикувана обява B Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположени в ПИ 38529.502.2 по КККР на с.Копривец, обл.Русе. (17.01.2023 г.)

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот УПИ XXVII-714 в кв.14 по плана на с. Босилковци. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД.   (06.01.2023 г.)

 

СЪОБЩЕНИЕ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-527 от 13.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв.26 по регулационния план на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов. (14.12.2022 г.)

Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, община Бяла, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот УПИ XXVII-714 в кв.14 по плана на с. Босилковци. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. (12.12.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-522 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, област Русе находящ се в местност БЕЗ МЕСТНОСТ, землището на град Бяла. Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД. (12.12.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11 484 от 08.11.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за застрояване (ИПЗ) (10.11.2022 г.)

- Заповед на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУT, Решение №2 от Протокол № 11 от 31.10.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бяла, област Русе и заявление с вх. № УТ-5491 от 24.10.2022 г. от „АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД (09.11.2022г.)

- Съобщение а основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Решение №1 от Протокол №11 от 31.10.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бяла, област Русе и заявление вх. №УТ-5324 от 10.08.2022 г. от Александър Тотев Алексиев и Дария Миланова Алексиева (съсобственици на УПИ XXVI-3258 в кв. 83 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.3258 по КККР на гр. Бяла, област Русе и с адрес: гр. Бяла, ул.,,Д-р П. Инджов“ №13A) и от Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков (съсобственици на сграда с идентификатор 07603.501.3258.4 по КККР на гр. Бяла, област Русе и с адрес: гр. Бяла, ул. „Д-р П. Инджов“ №13А, построена в ПИ с идентификатор 07603.501.3258 по КККР на гр. Бяла, област Русе) (08.11.2022 г.)

- Съобщение, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. (07.11.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация на УПИ VІ-223 и VIII-224 в кв.26 по плана на с.Полско Косово, обл.Русе. Възложител: наследниците на Димитър Ангелов Димитров и Ангел Димитров Ангелов. (20.10.2022 г.)

- СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-436 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-1352 в кв.121 по регулационния план на град Бяла, община Бяла. Възложител: Галина Иванова Аръшева - Йорданова  (19.10.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-438 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв.22 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе. Възложител: Митко Василев Манолов (19.10.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-437 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-33 и УП (19.10.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Здравка Ламбева Стефанова Генова(05.10.2022 г.)

- Съобщение за изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова (16.09.2022 г.)

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-364 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.254.351 по КККР на гр. Бяла, област Русе, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). Възложител: ОБщина Бяла (01.09.2022 г.)

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-360 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIV-89 и УПИ XV-89 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: Илия Петков Добринов (01.09.2022 г.)

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-363 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-4, УПИ IX-4 в кв.4 по плана на с. Стърмен, община Бяла, област Русе. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков (01.09.2022 г.)

- Съобщение разрешено е изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) (05.09.2022 г.)

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-365 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIX-92 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: "АГРОДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД. (01.09.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VIII-1843 и УПИ IX-1843 в кв. 95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: "Върбанови" ООД (19.08.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПС) на УПИ VIII-1404 и УПИ IX-1404 в кв. 125 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, одобрен със Заповед № 117 от 1983 г.. Възложител: Георги Георгиев Пашкунов (19.08.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. Заинтересовани лица: Момчил Йорданов Великов. (03.08.2022 г.)

- СЪОБЩЕНИЕ изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VІІІ-1843 и УПИ IX-1843 в кв.95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе.  Възложител: „ВЪРБАНОВИ“ ООД. Заинтересовано лице: Борис Иванов Сапунджиев.  (25.07.2022 г.)

-  Съобщение одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, община Бяла, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022” ООД - гр. Русе  (21.07.2022 г.)

-  Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за Кабел 20kV за захранване на нов трафопост за външно ел.захранване на ППС 4733 на „Цетин България“ ЕАД, разположени в ПИ 55988.16.9 в местност „Ара кору“ по КККР на с.Пет кладенци. Възложител: "Цетин България" ЕАД гр.София. (21.07.2022 г.)

- Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по плана на гр.Бяла, обл.Русе.. Възложители: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова Алексиева, Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков (21.07.2022 г.)

- https://byala.bg/bg/1658761241.html 

- Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-4, УПИ IX-4 и УПИ X-4 в кв.4 по плана на с.Стърмен, общ. Бяла. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков. Заинтересовани лица: Иво Николов Милев и Димитър Ангелов Донев. (20.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-117, УПИ V-117 и УПИ XI-117 в кв.18 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла представляващи ПИ с идентификатори 55988.501.117, 55988.501.256 и 55988.501.(06.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. (06.07.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XVI-2316, кв.112 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: ЕТ "КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА".  Заинтересовани лица: Детелина Георгиева Петкова, Ценко Георгиев Цветков. (21.06.2022 г.)

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VІІІ-123,126,127,146 и УПИ IX-122,146 в кв.42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла. Възложител: "АГРО ТЕХ ИНВЕСТМЪНТ" (21.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. Заинтересовани лица: Мария Ангелова Панева, Ангел Георгиев Панев, Юлиян Константинов Ламбев, Илия Андреев Илиев, Андрей Илиев Андреев. (17.06.2022 г.)

 

Съобщение за одобрен Подробен устройствен план парцеларен план за техническа инфраструктура за водопроводно и канализационно отклонение до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност „Отвъде“ по КККР на гр.Бяла. (13.06.2022 г.)

 

-СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за туристическа инфраструктура и градски парк към обект на НКЦ — Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. (13.06.2022 г.)

- Съобщение одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за УП XVI-2316 в кв. 112 по плана на гр. Бяла, област Русе, с възложител: ЕТ "Караиванови - Милена Караиванова" (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ V-832, кв.201, по регулационния план на с.Копривец, общ. Бяла, обл.Русе. Възложител: Община Бяла и ВиК ООД гр.Русе. (27.05.2022 г.)

- Съобщение за одобрен Подробен устройствен план Парцеларен план за довеждащ път към нова музейна сграда до ПИ 07603.910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла. Възложител: Община Бяла, обл.Русе. (27.05.2022 г.)