Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-104/13.03.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед No РД-11-208/25.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура ел. кабел 20kv до ПИ 07603.279.49 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе. Възложител: ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“. 

 

Изтегли тук