Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ, на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-437 от 03.10.2023 г. на Заместник кмет на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ XXIV-1367 в кв. 121 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващи на ПИ с идентификатор 07603.501.1367 по КККР на гр. Бяла, възложител Павел Петков Узунангелов.

 

Изтегли тук