Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация на УПИ VІ-223 и VIII-224 в кв.26 по плана на с.Полско Косово, обл.Русе. Възложител: наследниците на Димитър Ангелов Димитров и Ангел Димитров Ангелов.

 

Изтегли от тук