Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв.14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „Анкра 2009“ ЕООД. 

22.06.2023г. Отдел БТГРН 

Община Бяла, обл. Русе 

 

Приложения: