Съобщение

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-438 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-139 в кв.22 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР на с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе. Възложител: Митко Василев Манолов 

 

- Документи