Съобщения

Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Уведомление

за инвестиционно предложение

Пълна информация
Съобщение

че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР на с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VIII- комбинирано детско учреждение; УПИ VII-130 и УПИ XXVI-130 в к

Пълна информация
Съобщение

съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите, 

Пълна информация
Съобщение

за изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова

Пълна информация
Съобщение

на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Пълна информация
Съобщение

На 29.08.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 6 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С06 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация