Съобщения

Съобщение

ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Водоснабдяване от съществуващ шахтов кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.154 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за водовземане  подземни води за целите на охлаждане на производствен

Пълна информация
Обявление

за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889/обединени 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886/ по КККР на гр.Бяла, обл.Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ - Мост

Пълна информация
Съобщение

ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЪТЕН БИТУМ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО HA ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН БИТУМ B ИМОТ C ИДЕНТИФИКАТОР 07603.502.785 ПО КККР НА ГРАД БЯЛА“, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТ

Пълна информация
Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за изработен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот ПИ с с идентификатор 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичет

Пълна информация
Уведомление

Община Бяла, област Русе уведомява населението, че считано от 01.04.2024 г. стартира изпълнението на предвидените строително-монтажни работи в участък от км 61+140 до км 69+040 — директно трасе

Пълна информация
Годишен отчет

за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Пълна информация
Обявление № 10-11-221

относно разрешено изработване на ПУП. Възложители: Богдана Тодорова Узунангелова, Георги Иванов Кючуков, Петко Симеонов Узунангелов, Стефка Иванова Кючукова

Пълна информация
Съобщения

за публикувана обява B Държавен вестник бр.98/24.11.2023 г., в неофициален раздел, стр. 41, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план. Възложител: „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Пълна информация