Съобщения

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 18.05.2022 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 18.05.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 07603.910.107 – „За паркинг за автомобили“, по КККР на гр.Бяла, с възложител Община Бяла.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 07603.254.351 по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5023/26.04.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за публикувана обява в Държавен вестник ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за техническа инфраструктура до ПИ 07603,910.885 /бивш 101/ в местност Отвъде по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11 5015/13.04.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на УПИ II в кв.44 по плана на гара Бяла, гр. Бяла, област Русе, с възложител „ЕКОН 91“ ООД.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 07603.254.351 по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5023/26.04.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Пълна информация