Съобщения

Съобщения

по чл. 32 ДОПК от 20.01.2023 г.

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.4/13.01.2023 г., в неофициален раздел, стр.156, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на „МАРТИ 2000“ ЕООД, разположе

Пълна информация
Заповеди

на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” (Обн. ДВ. бр. 7 / 26.01.2010 г., последно изм. ДВ. бр. 41 от 03.06.2022 г.), във връзка с чл. 37в, ал. 16, изр. пето, във вр. с чл. 37в, ал. 2 и ал. 4 от Закона за соб

Пълна информация
Обяви ПУП

Пълна информация
Съобщение

 на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-523 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 0574

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.

Пълна информация
ПОЛЗВАТЕЛИ по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ - пътища и канали

Доброволно споразумение вх. № РД-01-76/28.9.2022 г. по чл.37в за орна земля

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62 от 2022 г.) е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимост

Пълна информация