Новини

Заповед № РД 07-110 от 03.08.2022 г.

 за назначаване на комисия по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ

Пълна информация
Съобщение

а основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. Заинтересовани лица: Момчил Йорданов Великов. 

Пълна информация
Съобщение

изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VІІІ-1843 и УПИ IX-1843 в кв.95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: „ВЪРБАНОВИ“ ООД. Заинтересовано лице: Борис

Пълна информация
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 22.07.2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 22.07.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за пръскане срещу комари

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по плана на гр.Бяла, обл.Русе.. Възложители: Александър Тотев Алексиев, Дария

Пълна информация
Съобщение

одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, община Бяла, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ

Пълна информация