Новини

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 18.05.2022 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 18.05.2022 г.

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план – Изменение плана за регулация за УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение за одобрен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.107 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе. Заинтересовани лица: Мария Ангелова Панева, Ангел Георгиев Панев.

Пълна информация
Съобщение

за изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот Пи с идентификатор 07603.910.885 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе - за туристическа инфраструктура и градски парк,

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-448 в кв. 83 по плана на гара Бяла, гр. Бяла, област Русе, с възложител: „ВОЛТОК МЕГА“ ЕООД.

Пълна информация
Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 07603.910.107 – „За паркинг за автомобили“, по КККР на гр.Бяла, с възложител Община Бяла.

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 07603.254.351 по КККР на гр.Бяла, обявен с Обявление No 10-11-5023/26.04.2022 г.

Пълна информация
Покана

Гергьовски празник със златните хитове на братя Аргирови

Пълна информация