Обяви

Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No 6-95-00-783 от 30.12.2021 г. на Областен управител на област Русе, представлявана от Борислав Българинов е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.

 

10.01.2022 18:30

Обявление № 08-00-177 от 30.12.2021 г.

Обявление № 08-00-177 от 30.12.2021 г.

 

30.12.2021 15:10

Обява

Със Заповед № РД11-564/13.12.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.12.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 10 (десет) години, както следва:

1. Част от СОС 07603.502.141.1.1, със светла площ 101,41 кв. м. – прожекционна с оборудване, находяща се в Сграда 07603.502.141.1, построена в Поземлен имот 07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ТРАЙЧО КОСТОВ № 1 по КККР на град Бяла, област Русе, съгласно Схема на СОС № 15-1301393-30.11.2021 г., при граници на СОС: на същия етаж: няма; под обекта: 07603.502.141.1.6; над обекта: 07603.502.141.1.5, при начална наемна цена – 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Част от СОС 07603.502.141.1.4, на две нива, с обща светла площ 391,96 кв. м. –  експозиционни зали с оборудване, находящи се в Сграда 07603.502.141.1, построена в Поземлен имот 07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ТРАЙЧО КОСТОВ № 1 по КККР на град Бяла, област Русе, съгласно Схема на СОС № 15-1301401-30.11.2021 г., при граници СОС: Ниво 1 - на същия етаж: няма; под обекта: 07603.502.141.1.6; над обекта: няма; Ниво 2 – на същия етаж, под обекта и над обекта: няма, при начална наемна цена – 300,00 лв. (триста лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

 3. Част от СОС 07603.502.141.1.5, със светла площ 199,36 кв. м. – арт – кафе с оборудване, находящо се в Сграда 07603.502.141.1, построена в Поземлен имот 07603.502.141, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ТРАЙЧО КОСТОВ № 1 по КККР на град Бяла, област Русе, съгласно Схема на СОС № 15-1301403-30.11.2021 г., при граници на СОС: на същия етаж: няма; под обекта: 07603.502.141.1.3, 07603.502.141.1.1; над обекта: няма, при начална наемна цена – 250,00 лв. (двеста и петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Част от Сграда 07603.501.2351.4, със светла площ 30,00 кв. м. – заведение за хранене и развлечения с оборудване, находящо се в Поземлен имот 07603.501.2351, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 30 по КККР на град Бяла, област Русе, съгласно Скица № 15-357377-30.04.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.2351 и Сграда 07603.501.2351.3, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

IІ. Отдаване под наем на вещи – частна общинска собственост за срок от 10 (десет) години, както следва:

1. 1 (един) брой преместваем обект- павилион с размери 6.00/3.00 м. с покрита площ от 18.00 кв. м., поставен с разрешение за поставяне № 03/15.05.2017 г. на главния архитект на Община Бяла върху част от общински ПИ с № 07603.501.910 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК /АПОС №3344/24.07.2017 г. и скица №15-278112-14.06.2017 г. на АГКК/ при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

IV. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем - 10.00 (десет) лева без ДДС.

V.  До участие в търга по т. І и т. II за отдаване под наем на имоти и вещи – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация.

VI. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 29 декември 2021 г. при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот/вещ (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот/вещ (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот/вещ (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот/вещ (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

15.12.2021 02:09

Обява

Относно: Разрешение за строеж № 50 от 18.10.2021 г. за обект: Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023, местност „Бабината патка“ ТВР Бяла, Община Бяла. 

 

11.11.2021 15:55

Обява

Относно: Заповед No РД1 1-422/18.10.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план — Парцеларен план за „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5023, м.“Бабината патка", ТВР „Бяла“, Община Бяла, област Русе“. Възложител: БТК /Виваком/ ЕАД гр.София. 

 

11.11.2021 11:55

Обява

Относно: Разрешение за строеж » 49 от 18.10.2021 г. за обект: Изграждане на кабелна захранваща линия HH-1кW за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ No 1027, на път 1-3 „Обнова – Бяла” км. 3+990, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. 

 

11.11.2021 10:50

Обява

Относно: Заповед No РД11-421/18.10.2021 г. за одобрен Подробен устройствен План- Парцеларен план (ПУП-ПП), с териториален обхват на трасето: от електромерно табло 1T1M на стълб No2 от клон Гна въздушна мрежа НН на ТП3 Пейчиново до стационарна контролна точка (CКТ) No 1027 на път 1-3 „Обнова – Бяла” км. 3+990, част от TОЛ системата. 

 

11.11.2021 10:50

Обява

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е  разкрита процедура  по обявяване на вакантна длъжност за Психолог във в.ф 54300-София, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище.

Кандидатите за посочената вакантна длъжност да подадат заявление до командира на военно формирование 54300 - София, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 12.11.2021 година.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8, телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-897_.pdf

08.11.2021 11:55