Обяви

Заповед

 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал.3 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 2 във връзка с чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и в изпълнение на Решение № 38 по протокол № 5 от 30.01.2020 г., с № 143 по протокол № 16 от 27.08.2020 г. и Решение № 152 по протокол № 17 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Бяла

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

        I.  ОТКРИВАМ търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Бяла от Обект № 2/2020: землище гр. Бяла, отдел 32, подотдел „б”, отдел 32, подотдел „г“, отдел 45, подотдел „е“, землище с. Стърмен, отдел 12, подотдел „м”, землище с. Дряновец, отдел 64, подотдел „у” и землище на с. Босилковци, отдел 14, подотдел „д” по реда на чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, вр. чл. 65, ал. 1 и чл.53, ал. 2 и във вр. с чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата, при следните условия:

          1. Възложител/Продавач: Община Бяла, адрес: гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, телефон 0817/7-20-20, факс 0817/7- 46-34,  e-mail: byala.rs@byala.bg, лице за контакт: Росен Кънчев.

2. Вид на конкурса и размер на гаранцията за участие:

2.1. Вид на конкурса– търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Бяла  в Обект № 2/2020.

2.2. Размер на гаранция за участие за Обект № 2/2020- 5 /пет/ % от  стойността на обекта без ДДС– 980,50 лева /деветстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки/. Гаранцията за участие се представя единствено под формата на парична сума по банкова сметка на Община Бяла: IBAN: BG19 STSA 9300 3300 2837 10, BIC код: STSABGSF , при „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла. Гаранцията следва да бъде внесена в срок до 17:00 часа на 29.10.2020 г. Пълни условия за внасяне на гаранцията за участие са посочени в документацията за участие в търга.

3. Предмет и обект на търга, количество или обем, място на извършване на дейността: Продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2/2020, както следва: Обект №2/2020: землище гр. Бяла, отдел 32, подотдел „б”, отдел 32, подотдел „г“, отдел 45, подотдел „е“, землище с. Стърмен, отдел 12, подотдел „м”, землище с. Дряновец, отдел 64, подотдел „у” и землище на с. Босилковци, отдел 14, подотдел „д”, разпределена по дървесни видове и сортименти както следва:

 

Приложение №1:

№ на обекта

Място на извършване на дейността - отдел , подотдел

Категория дървесина

Размер и качество на асортиментите

Дървесен вид

Коли-чество      / м3 /

Цена на 1 м3/лв.    /без ДДС/

Стойност лв.              /без ДДС/

 
 
 
 
 

2/2020

32

б

Едра

 

акация

 

 

 

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

-

-

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

 

Всичко Средна:

-

-

-

 

Дребна

За технологична преработка

   акация

-

-

-

 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

Акация

78

37

2886

 

Всичко Дърва:

78

 

2886

 

 

 

 

 

 

Общо за подотдел 32 б:

78

 

2886

 

32

 

г

 

Едра

 

 

Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

 

 

-

 

Средна

 

Трупи за бичене 15-17см.

  Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Средна:

 

 

-

 

Дребна

 

За технологична преработка

  Акация

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

 

За технологична преработка

Акация

109

37

4033

 

Всичко Дърва:

109

 

4033

 

Общо за подотдел 32 г:

109

 

4033

 

45

е

Едра

 

Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

-

-

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

Акация

 

 

 

 

За технологична преработка

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко Средна:

 

 

 

 

Дребна

За технологична преработка

Акация

-

-

-

 

Всичко Дребна:

 

 

 

 

Дърва

За технологична преработка

Акация

46

37

1702

 

Всичко Дърва:

46

37

1702

 

Общо за подотдел 45 е:

46

37

1702

 

2/2020

12

м

Едра

 

   Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

 

 

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

   Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

-

-

-

 
 

Всичко Средна:

 

 

-

 

Дребна

За технологична преработка

   Акация

-

-

-

-

-

-

 
 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

   Акация

66

37

2442

 
 

Всичко Дърва :

66

37

2442

 

Общо за подотдел 12 м:

66

37

2442

 

2/2020

64

у

Едра

 

   Акация

-

-

-

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра:

 

 

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

   Акация

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Средна:

 

 

-

 

Дребна

За технологична преработка

   Акация

-

-

-

-

-

-

 

Всичко Дребна:

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

   Акация

96

37

3552

 

Всичко Дърва:

96

 

3552

 

Общо за подотдел 64 у:

96

 

3552

 

2/2020

14

д

Едра

 

Акация

 

 

 

 

Трупи за бичене над 30см.

-

-

-

 

Трупи за бичене 18-29см.

-

-

-

 

Всичко Едра :

-

-

-

 

Средна

Трупи за бичене 15-17см.

    бор

-

-

-

 

За технологична преработка

-

-

-

 
 

Всичко Средна :

-

-

-

 

Дребна

За технологична преработка

  Акация

-

-

-

 
 

Всичко Дребна :

-

-

-

 

Дърва

За технологична преработка

Акация

135

37

4995

 
 

Всичко Дърва :

135

 

4995

 

Общо за подотдел 14 д:

135

 

4995

 

Общо за Обект № 2/2020

530

 

19610

 

  Общо за дейността продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2/2020

530

 

19610

 
                   

 

Място за извършване на дейността: В горските територии – общинска собственост на Община Бяла, Обект № 2/2020: землище гр. Бяла, отдел 32, подотдел „б”, отдел 32, подотдел „г“, отдел 45, подотдел „е“, землище с. Стърмен, отдел 12, подотдел „м”, землище с. Дряновец, отдел 64, подотдел „у” и землище на с. Босилковци, отдел 14, подотдел „д”.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Участието в търга е за цялото прогнозно количество дървесина за всеки обособен обект- избран от участника от посочените в Приложение № 1.

2. Дървесината от конкретния обект – предмет на настоящата процедура се предава, чрез предавателно - приемателен протокол, от продавача на купувача съгласно приложени технологични планове към тръжната документация за всеки подотдел от съответния обект.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Посочените количества дървесина за всеки обект са прогнозни. При разлики между действително добитата дървесина от съответното насаждение и посочените в настоящата документация прогнозни количества, заплащането ще се извършва по предложената от участника единична цена, за един пл. м. куб. от предложените единични цени за съответните категории, отразени в Приложение №1, което е неразделна част от договора за изпълнение, по действително добитото количество отразено в предавателно–приемателния протокол. Крайните цени по асортименти по БДС ще се изчисляват на база достигната обща стойност на обекта. Сортиментите следва да отговарят на Български държавен стандарт /БДС/.

 

4. Начална цена на обекта по т. 119610,00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и десет лева и нула стотинки/  без ДДС.                  

5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности: Срокът за изпълнение на възложените дейности по ползване на дървесина за обекта е 30.04.2021 г.

6. Условия за допускане до участие в търга с тайно наддаване: До участие в търга се допускат български или чуждестранни търговци по смисъла на Търговския закон в Република България или съгласно законодателството на държавата, където търговецът е регистриран, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

6.1. Да са регистрирани в публичния регистър ИАГ по чл. 241, ал. 1 от ЗГ (по ред и при условия, съгласно чл. 242, ал. 1 и сл. от ЗГ) и да притежават Удостоверение за регистрация за дейността „Добив на дървесина”.

6.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.3. Да отговарят на изискванията на чл. 115, ал. 1, т. 1 от Закон за горите и чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии– държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.4. Да са подали заявление по чл. 38, ал. 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.5. Да отговарят на техническите изисквания и да разполагат с работници и служители с придобита правоспособност и квалификация за извършване на ползването на дървесината, които са определени от възложителя и са посочени в документацията за участие, където са указани начина и реда, чрез които участникът трябва да докаже, че отговаря на тези изисквания.

6.6. Да представят доказателства за наличие на мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл.206 от ЗГ на територията на Община Бяла съгласно условията, посочени в документацията за участие.

6.7. Да представят доказателства за наличие на обем преработена дървесина в регистрирани на негово име обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през предходната година, съгласно дневниците за преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който участват съгласно условията, посочени в документацията за участие.

6.8. Да декларират наличието/липсата на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

6.9. Да са изпълнили всички останали изисквания за допускане до участие, посочени в настоящата заповед и документацията за участие.

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: Определеният за купувач участник, преди сключване на договора, представя по свой избор на форма, гаранция за изпълнение в абсолютна сума в размер на 10 % от стойността на достигнатата по време на търга цена за обособения обект, както следва:

7.1. Под формата на парична сума внесена по сметката на Община Бяла, която е IBAN: BG19 STSA 9300 3300 2837 10, BIC код: STSABGSF , при „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла.

7.2. Под формата на банкова гаранция, учредена в полза на Община Бяла, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът ѝ на действие следва да е не по-малък от 1 (един) месец след датата, посочена в проекта на договора, като крайна дата за изпълнение на дейността. В представената банкова гаранция трябва да съществува изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от възложителя.

7.3. Когато определеният за изпълнител или за купувач е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

8. Срок на валидност на офертите - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето на офертите. Той може да бъде удължаван за класираните участници.

9. Критерий за класиране на офертите: „НАЙ-ВИСОКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”. За спечелил търга за дървесината от конкретния обект се обявява участникът предложил най-висока цена.

Участник, предложил цена по-ниска от началната се отстранява от участие. Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.

10. Възможност участниците  да подават оферти само за един, за всички или за повече от един обект от предмета на търга: Когато в предмета на търга е включен повече от един обект, участниците могат да подават оферти за повече от един обект от предмета на търга.

11. Обособени позиции: всеки от обектите е неделим.

12. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в търга: Документацията може да бъде изтеглена безплатно от интернет страницата на Продавача - Община Бяла: www.byala.bg , или да бъде закупена от Продавача на хартиен носител. В случай, че документацията за участие се закупува, условията за заплащането й са както следва:

- Цената на тръжната документация е – 75.00 лева (седемдесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

- Документацията за участие се заплаща в касата на Община Бяла или по банков път по банкова сметка на Община Бяла, IBAN: BG35STSA93008441048100, BIC код: STSABGSF, при „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла.

- Тръжните документи се получават в сградата на Общинска администрация- Бяла (след представяне на платежен документ за закупуването ѝ), находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205, в работни дни до 17:00 часа на 29.10.2020 г.

- След изтичане на срока за получаване на тръжната документация Община Бяла преустановява продажбата на същата.

13. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на Община Бяла на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, стая 101, в срок до 17:00 часа на 29.10.2020 г.

14. Място, дата и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 30.10.2020 г. от  10:00 часа в административната сграда на Община Бяла, Заседателна зала, адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1.

15. Информация дали възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия търга участник: Спечелилият търга участник няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по ползване на дървесината, които са предмет на настоящия търг съгласно чл. 52, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

16. Правно основание: Търгът се провежда съгласно чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, вр. чл. 65, ал. 1 и чл.53, ал. 2 и във вр. с чл. 38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

II. ОДОБРЯВАМ документация за участие в обявения с настоящата заповед търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Бяла със следното съдържание:

 1. ЗАПОВЕД за откриване на търга (копие);
 2. ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ;
 3.  ОБРАЗЦИ:
  1. Заявление за участие в търга (образец №1);
  2. Декларация № 1 (образец №2);
  3. Декларация № 2 (образец №3);
  4. Декларация № 3 (образец №4);
  5. Декларация № 4 (образец №5);
  6. Декларация № 5 (образец №6);
  7. Ценово предложение (образец №7);
  8. Договор (проект №8);

4. КАРНЕТ - опис на маркираните за сеч дървета по насаждения (копие);

5. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛАНОВЕ по насаждения от обекти (копие);

6. СОРТИМЕНТНИ ВЕДОМОСТИ за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл. куб.м. (копие).

III. Допълнителна информация: Участниците в търга с тайно наддаване могат да получават допълнителна информация в работно време по отношение на предмета на настоящия търг на адреса на Община Бяла, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, както и на следните телефон, факс и електронен адрес: телефон 0817/7-20-20, факс 0817/7-46-34,  e-mail: byala.rs@byala.bg, лице за контакт: Росен Кънчев- ст. специалист ОС в Община Бяла.

IV. Настоящата заповед и документацията за участие в търга да се публикуват най–малко 15 дни преди крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата на Община Бяла, както и да се постави на Информационните табла на Община Бяла пред административната сграда на общината и в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Бяла.

                

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите служители на Община Бяла за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Евгени Димов - Зам.-кмет на Община Бяла.

 

 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Приложения:

1. Заповед

2. Документация

3. Образци

4. ТП-КО-СВ сканирано

 

 

20.10.2020 18:05

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-352/12.10.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.10.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.901.10, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, площ 568 кв. м, стар номер 901010, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 07603.901.79; 07603.901.11; 07603.901.12; 07603.901.9; 07603.901.8, съгласно АЧОС № 4089/10.08.2020 г., начална продажна цена на имота: 2 047,00 лв. /две хиляди четиридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 614,10 лв. (шестстотин и четиринадесет лева и десет стотинки).

2. Поземлен имот с идентификатор 07603.501.559 с площ от 249 кв.м, с НТП Урбанизирана, заедно със сграда с идентификатор 07603.501.599.1 с ЗП 68 кв.м, и сграда с идентификатор 07603.501.599.2 с ЗП 69 кв.м, при граници: 07603.501.2996; 07603.501.560; 07603.501.3193; 07603.501.2384, съгласно АЧОС №3486/27.11.2018 г. и скица на поземлен имот №15-859098-19.11.2018 г., начална продажна цена на имота: 23 345,00 лв. /двадесет и три хиляди триста четиридесет и пет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 7 003,50 лв. (седем хиляди и три лева и петдесет стотинки).

II. Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за срок от 4 (четири) години, както следва:

1. Терен с площ от 15.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2951 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №5, съгласно Скица №15-939380-17.12.2018г. и Скица №373/21.10.2015г., при граници на имота: 07603.501.2253; 07603.501.3219; 07603.501.2244;07603.501.583; 07603.501.3194, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, начална наемна цена: 7,00 лв. (седем лева и нула стотинки) на квадратен метър без ДДС на месец, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от УПИ І-75 в кв.9 по регулационния план на с. Полско Косово, с местонахождение с. Полско Косово, ул. „9-ти септември“ №4 (на първи етаж във фоайето на административната сграда на Кметство с. Полско Косово), съгласно Скица №324/16.10.2017г. и разпределение, АПОС №879/2005г., при граници на имота: изток-УПИ ХІ-76; юг-ул. „Г. Димитров“; запад-УПИ ХІІ-74 и север- ул. „9-ти септември“, за монтиране на кафе-автомат, начална наемна цена: 35,00 лв. (тридесет и пет лева и нула стотинки) на месец без ДДС, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

IV. Отдаване под наем на част от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.577 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК с местонахождение гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“ №3 (на входа на Центъра за обслужване на граждани на Община Бяла), съгласно Скица №2/05.01.2017г., Скица №15-367800-01.08.2017г., и АЧОС №3351/2017г., при граници на имота: 07603.501.3219; 07603.501.2933; 07603.501.579; 07603.501.2991; 07603.501.578, за монтиране на кафе-автомат, начална наемна цена: 40,00 лв. (четиридесет лева и нула стотинки) без ДДС на месец, депозит: 200,00 лв. (двеста лева и нула стотинки).

V. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2362.2 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, ул. „Васил Левски“ №60, при граници на имота: 07603.501.2373; 07603.501.2724; 07603.501.3005, 07603.501.852 съгласно Скица №15-939353-17.12.2018г. и Скица№406/25.11.2015г., с АЧОС №7/1995г., за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение с площ от 47.65 кв.м, представляващо част от сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.3 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Георги Бенковски“ №25, АЧОС №3537/2019г. Скица №15-23971-15.01.2019. и Схема-разпределение, обект за сладкарница, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Терен с площ 16,00 кв. м. представляващ част от Поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв.м., стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за поставяне на павилион за търговска дейност, съгласно АЧОС №547/08.04.2004 г., при граници на имота: 07603.502.83; 07603.502.732; 07603.502.80; 07603.502.703, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

VI. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VII. До участие в търга за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VIII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 28 октомври 2020 г.:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

15.10.2020 04:28

Обявление № 08-00-123 от 29.09.2020 г.

Изработен проект за ПУП-ИПР

 

09.10.2020 17:05

Обява

Съгласно предписание с вх. № 24-00-502/01.09.2020 г. (изх. № РДГ – 3179/31.08.2020 г.) от РДГ- гр. Русе за извършване на неотложни дейности по премахване на изсъхнали дървета (санитарна сеч) в срок до 30.11.2020 г. и Решение № 156 по протокол № 18/06.10.2020 г. на Общински съвет Бяла ОБЩИНА БЯЛА, търси изпълнител за санитарна сеч и продажба на стояща дървесина на корен в горски територии- общинска собственост на територията на община Бяла в обособен Обект № 1/2020: землище с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе, отдел 16, подотдел „а”, отдел 16, подотдел „д” и отдел 16, подотдел „е”.

Повече информация за обекта, както и за документите, които е необходимо да се представят за сключване на договора заинтересованите лица могат да получат на тел.: 0817 7 20 20, вътр. 25 – Даниела Пашкунова – Началник отдел ОС или вътр. 29 – Антоанета Минкова – Старши юрисконсулт.

 

 

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ /п/

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

15.10.2020 04:27

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-298/08.09.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.09.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:

І. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

Землище гр. Бяла

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

07603.906.622

БАБИНАТА ПАТКА

 Пасище, мера

 VI

2.494

10.00

24.94

200.00

07603.127.99

БЪЗКИТЕ

Пасище с храсти

VII

44.881

10.00

448.81

200.00

07603.908.171

ЧИГРЕТ

 Пасище, мера

 V

13.839

10.00

138.39

200.00

07603.127.190

БЪЗКИТЕ

Пасище с храсти

VII

205.876

10.00

2058.76

617.63

07603.34.221

ОСТРИЦА

 Пасище, мера

 VII

9.811

10.00

98.11

200.00

07603.901.231

БАНКА МАХАЛА

 Пасище, мера

 VII

2.095

10.00

20.95

200.00

07603.260.253

БОЛЯРСКА ПРОЩ

 Пасище, мера

 V

8.987

10.00

89.87

200.00

07603.166.298

ЛИПОВЛУКА

 Пасище, мера

 V

1.303

10.00

13.03

200.00

07603.179.299

ЛИПОВЛУКА

 Пасище, мера

 V

2.602

10.00

26.02

200.00

07603.910.309

ОТВЪДЕ

 Пасище, мера

 IV

5.898

10.00

58.98

200.00

07603.903.313

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 VII

4.079

10.00

40.79

200.00

07603.902.918

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

9.909

10.00

99.09

200.00

07603.902.919

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

11.901

10.00

119.01

200.00

07603.906.621

ДРАКИТЕ

 Пасище, мера

 VI

5.486

10.00

54.86

200.00

07603.906.626

ДРАКИТЕ

 Пасище, мера

 VI

3.441

10.00

34.41

200.00

07603.274.417

ДАЙВАЛА

 Пасище, мера

 III

2.3

10.00

23.00

200.00

07603.902.920

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 VII

25.909

10.00

259.09

200.00

07603.28.439

ГРАДИЩЕ

Пасище с храсти

V

245.395

10.00

2453.95

736.19

07603.910.447

РУСАЛЧА

 Пасище, мера

 V

41.318

10.00

413.18

200.00

07603.274.545

ОРЕХ ДОЛ

Пасище с храсти

III

2.517

10.00

25.17

200.00

07603.274.546

ОРЕХ ДОЛ

Пасище с храсти

III

7.896

10.00

78.96

200.00

07603.4.558

БАБИНАТА ПАТКА

 Пасище, мера

 VI

8.679

10.00

86.79

200.00

07603.211.561

ТРАПИТО

Пасище с храсти

VII

8.376

10.00

83.76

200.00

07603.211.562

ТРАПИТО

Пасище с храсти

VII

11.207

10.00

112.07

200.00

07603.149.571

БЕЗ МЕСТНОСТ

 Пасище, мера

 V

170.839

10.00

1708.39

512.52

07603.159.583

ГРАДА

 Пасище, мера

 V

0.302

10.00

3.02

200.00

07603.908.587

СЮЛЕЙМАНОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

0.156

10.00

1.56

200.00

07603.908.588

СЮЛЕЙМАНОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

505

10.00

5050.00

1515.00

07603.180.590

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

5.585

10.00

55.85

200.00

07603.180.592

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

3.565

10.00

35.65

200.00

07603.901.597

БАНКА МАХАЛА

 Пасище, мера

 VII

58.042

10.00

580.42

200.00

07603.63.630

ДЪЛГАЛИП

Пасище с храсти

VI

7.224

10.00

72.24

200.00

07603.211.671

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

14.26

10.00

142.60

200.00

07603.211.672

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

83.086

10.00

830.86

249.26

07603.912.694

БЕЗ МЕСТНОСТ

овраг промойна

 

166.32

10.00

1663.20

498.96

07603.4.786

БАБИНАТА ПАТКА

 Пасище, мера

 VI

6.573

10.00

65.73

200.00

07603.4.787

БАБИНАТА ПАТКА

 Пасище, мера

 VI

10.041

10.00

100.41

200.00

07603.211.800

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

1.344

10.00

13.44

200.00

07603.211.801

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

0.681

10.00

6.81

200.00

07603.28.819

ГРАДИЩЕ

 Пасище, мера

 V

14.885

10.00

148.85

200.00

07603.149.853

ТРЪНКАТА

 Пасище, мера

 V

81.832

10.00

818.32

245.50

07603.84.854

ЧИГРЕТ

 Пасище, мера

 V

8.59

10.00

85.90

200.00

07603.274.864

ЕНИ БЕЛЕ

Пасище с храсти

V

7.03

10.00

70.30

200.00

07603.274.866

ЕНИ БЕЛЕ

 Пасище, мера

 V

7.423

10.00

74.23

200.00

07603.59.870

ДЪЛГАЛИП

 Пасище, мера

 V

3.4

10.00

34.00

200.00

07603.166.873

ЛИПОВЛУКА

 Пасище, мера

 V

17.632

10.00

176.32

200.00

07603.910.878

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

127.409

10.00

1274.09

382.23

07603.240.880

БОЛЯРСКА ПРОЩ

 Пасище, мера

 IV

3.725

10.00

37.25

200.00

07603.4.892

БАБИНАТА ПАТКА

 Пасище, мера

 VI

0.968

10.00

9.68

200.00

07603.267.903

ДИСКОРУ

 Пасище, мера

 III

18.51

10.00

185.10

200.00

07603.267.904

ДИСКОРУ

 Пасище, мера

 III

9.987

10.00

99.87

200.00

 07603.149.905

КАТАРАЕТО

 Пасище, мера

 V

73.216

10.00

732.16

219.65

07603.211.952

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

733.673

10.00

7336.73

2201.02

07603.211.954

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

14.326

10.00

143.26

200.00

07603.901.958

БАНКА МАХАЛА

 Пасище, мера

 VII

36.538

10.00

365.38

200.00

07603.211.962

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

36.236

10.00

362.36

200.00

07603.211.965

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

0.032

10.00

0.32

200.00

07603.211.967

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

146.423

10.00

1464.23

439.27

 07603.9.5

КАТАРАЕТО

 Пасище, мера

 V

50.992

10.00

509.92

200.00

07603.13.15

МОРУНИЦА

 Пасище, мера

 IV

90.481

10.00

904.81

271.44

07603.14.17

ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ

 Пасище, мера

 V

80.328

10.00

803.28

240.98

07603.18.15

ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ

 Пасище, мера

 V

34.31

10.00

343.10

200.00

07603.19.4

ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ

 Пасище, мера

 V

31.759

10.00

317.59

200.00

07603.123.11

СЕМОВ ГЕРАН

 Пасище, мера

 V

3.379

10.00

33.79

200.00

07603.123.12

СЕМОВ ГЕРАН

 Пасище, мера

 V

13.398

10.00

133.98

200.00

07603.235.20

КРАЙ ГРАДА

 Пасище, мера

 V

0.35

10.00

3.50

200.00

07603.255.6

ГРАДА

 Пасище, мера

 VII

30.407

10.00

304.07

200.00

07603.902.631

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

4.908

10.00

49.08

200.00

07603.902.632

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

3.683

10.00

36.83

200.00

07603.902.633

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

0.846

10.00

8.46

200.00

07603.902.634

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

2.505

10.00

25.05

200.00

07603.902.649

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

2.385

10.00

23.85

200.00

07603.902.665

МЕШЕЛИКА

 Пасище, мера

 V

1.92

10.00

19.20

200.00

07603.903.202

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

0.084

10.00

0.84

200.00

07603.903.205

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

0.493

10.00

4.93

200.00

07603.903.213

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

16.281

10.00

162.81

200.00

07603.903.214

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

3.074

10.00

30.74

200.00

07603.903.223

СИНАБОВ ЯЛАК

Пасище с храсти

V

12.927

10.00

129.27

200.00

07603.903.224

СИНАБОВ ЯЛАК

 Пасище, мера

 V

1.138

10.00

11.38

200.00

 07603.904.167

КЕРЕЗЛИКА

Пасище с храсти

VII

3.926

10.00

39.26

200.00

07603.905.38

ЕНЧИ ДОЛ

 Пасище, мера

 VI

7.736

10.00

77.36

200.00

07603.905.41

ЕНЧИ ДОЛ

 Пасище, мера

 VI

1.95

10.00

19.50

200.00

07603.905.43

ЕНЧИ ДОЛ

 Пасище, мера

 VI

1.396

10.00

13.96

200.00

07603.905.44

ЕНЧИ ДОЛ

Пасище с храсти

VI

1.747

10.00

17.47

200.00

 07603.906.529

ДРАКИТЕ

 Пасище, мера

 VI

0.414

10.00

4.14

200.00

07603.907.328

КРУШОВЕЦ

 Пасище, мера

 VI

1.866

10.00

18.66

200.00

Землище с. Бистренци

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

04162.20.1

ПУНАРДЖИКА

 Пасище, мера

 VII

43.867

10.00

438.67

200.00

04162.21.1

ПУНАРДЖИКА

 Пасище, мера

 III

46.64

10.00

466.40

200.00

04162.21.2

ПУНАРДЖИКА

 Пасище, мера

 III

16.371

10.00

163.71

200.00

04162.26.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 V

34.381

10.00

343.81

200.00

04162.26.2

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 V

11.788

10.00

117.88

200.00

 04162.26.3

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 V

2.998

10.00

29.98

200.00

04162.28.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

91.64

10.00

916.40

274.92

04162.29.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

117.469

10.00

1174.69

352.41

04162.30.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 V

89.64

10.00

896.40

268.92

04162.31.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

64.35

10.00

643.50

200.00

04162.32.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

55.778

10.00

557.78

200.00

04162.33.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 V

26.775

10.00

267.75

200.00

 04162.34.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 V

51.981

10.00

519.81

200.00

04162.36.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

24.142

10.00

241.42

200.00

04162.37.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

41.225

10.00

412.25

200.00

04162.38.1

ВАРДАШЛЪКА

Пасище с храсти

VII

42.203

10.00

422.03

200.00

04162.39.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

9.529

10.00

95.29

200.00

04162.40.1

ВАРДАШЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

49.342

10.00

493.42

200.00

04162.42.1

ДОЛНИ ЛОЗЯ

 Пасище, мера

 VII

10.646

10.00

106.46

200.00

04162.50.1

ДО ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 VII

12.108

10.00

121.08

200.00

04162.52.1

ДО ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 VII

3.496

10.00

34.96

200.00

04162.53.1

ДО ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 VII

17.17

10.00

171.70

200.00

04162.54.1

ДО ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 VII

9.569

10.00

95.69

200.00

04162.58.1

ВЕХТИ ЛОЗЯ

 Пасище, мера

 III

9.934

10.00

99.34

200.00

04162.60.3

КЪРЧА

 Пасище, мера

 III

20.293

10.00

202.93

200.00

04162.60.13

КЪРЧА

 Пасище, мера

 III

1.271

10.00

12.71

200.00

04162.83.1

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

12

10.00

120.00

200.00

04162.83.2

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

9.2

10.00

92.00

200.00

04162.83.3

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

2.968

10.00

29.68

200.00

04162.400.4

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

3.155

10.00

31.55

200.00

04162.85.1

АЛМАЛА ДЕРЕ

 Пасище, мера

 IX

84.316

10.00

843.16

252.95

04162.86.1

АЛМАЛА ДЕРЕ

Пасище с храсти

III

7.008

10.00

70.08

200.00

04162.89.1

КОРИЯТА

Пасище с храсти

III

8.336

10.00

83.36

200.00

04162.109.1

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

18

10.00

180.00

200.00

04162.109.2

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

4.18

10.00

41.80

200.00

04162.109.3

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

11.997

10.00

119.97

200.00

04162.109.4

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

6

10.00

60.00

200.00

04162.109.5

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

20.638

10.00

206.38

200.00

04162.119.1

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

6.039

10.00

60.39

200.00

04162.121.1

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 V

2.075

10.00

20.75

200.00

04162.141.1

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

1.259

10.00

12.59

200.00

Землище с. Лом Черковна

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

05133.4.4

АЙДАРЛЪКА

 Пасище, мера

 X

18.484

10.00

184.84

200.00

05133.86.40

АЙДАРЛЪКА

Пасище с храсти

X

10.265

10.00

102.65

200.00

05133.76.46

ГОРЕН КОВАНЛЪК

Пасище с храсти

X

6.768

10.00

67.68

200.00

05133.77.47

ГОРЕН КОВАНЛЪК

Пасище с храсти

X

2.862

10.00

28.62

200.00

05133.100.69

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ

 Пасище, мера

 X

23.814

10.00

238.14

200.00

05133.2.81

СУХАТА ЧЕШМА

 Пасище, мера

 X

17.412

10.00

174.12

200.00

05133.2.82

СУХАТА ЧЕШМА

 Пасище, мера

 X

15.904

10.00

159.04

200.00

05133.2.94

СУХАТА ЧЕШМА

 Пасище, мера

 X

66.932

10.00

669.32

200.80

 05133.15.101

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ

 Пасище, мера

 X

16.604

10.00

166.04

200.00

05133.100.103

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ

 Пасище, мера

 X

10.058

10.00

100.58

200.00

05133.103.114

ПАВЛЮВ ГРОБ

Пасище с храсти

X

102.168

10.00

1021.68

306.50

05133.61.124

ЧУКАТА

 Пасище, мера

 X

90.238

10.00

902.38

270.71

05133.61.132

ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 X

72.727

10.00

727.27

218.18

05133.55.151

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 X

8.556

10.00

85.56

200.00

05133.16.217

ХЕНДЕКА

 Пасище, мера

 X

21.507

10.00

215.07

200.00

05133.20.281

ДЮЗЛУКА

 Пасище, мера

 II

1.26

10.00

12.60

200.00

05133.73.1

ДЮЗЛУКА

 Пасище, мера

 II

1.278

10.00

12.78

200.00

05133.100.32

СВЕТЕНИЯ ОРЕХ

 Пасище, мера

 X

18.508

10.00

185.08

200.00

Землище с. Босилковци

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

05743.29.3

ЛЮЛЕШНИКА

Пасище с храсти

III

1.600

11.00

17.60

200.00

05743.35.40

ЛЮЛЕШНИКА

Пасище с храсти

III

2.126

11.00

23.39

200.00

05743.46.102

ГАРГАДЖИКА

Пасище с храсти

V

0.421

11.00

4.63

200.00

05743.53.8

ДЪЛБОК ГЕРАН

 Пасище, мера

 III

5.680

11.00

62.48

200.00

05743.38.185

ЛЮЛЕШНИКА

Пасище с храсти

IV

0.452

11.00

4.97

200.00

05743.139.13

ЛЮЛЕШНИКА

 Пасище, мера

 IV

2.138

11.00

23.52

200.00

05743.38.190

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.489

11.00

5.38

200.00

05743.38.189

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.675

11.00

7.43

200.00

05743.38.188

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.696

11.00

7.66

200.00

05743.38.187

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.665

11.00

7.32

200.00

05743.38.186

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.906

11.00

9.97

200.00

05743.38.191

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.359

11.00

3.95

200.00

05743.18.29

БАХЧИТЕ

Наводнен.ливада

III

8.437

11.00

92.81

200.00

05743.18.30

БАХЧИТЕ

Пасище с храсти

V

5.326

11.00

58.59

200.00

05743.38.192

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

0.725

11.00

7.98

200.00

05743.38.193

КУМЛУКА

Пасище с храсти

IV

1.060

11.00

11.66

200.00

05743.38.194

БИЮКЕНЕ

Пасище с храсти

III

0.411

11.00

4.52

200.00

05743.103.86

ДЮДРЕ

 Пасище, мера

 V

9.273

11.00

102.00

200.00

05743.110.48

ХЕБЕДЕРЕ

Пасище с храсти

III

18.305

11.00

201.36

200.00

05743.103.84

ДЮДРЕ

Пасище с храсти

IV

24.806

11.00

272.87

200.00

05743.36.55

ЛАХНАЛЪКА

 Пасище, мера

 III

2.202

11.00

24.22

200.00

05743.125.67

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IV

11.525

11.00

126.78

200.00

05743.125.68

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IV

4.164

11.00

45.80

200.00

05743.104.69

КЮЧУКЕНЛИК

Пасище с храсти

V

18.623

11.00

204.85

200.00

05743.121.72

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

III

2.769

11.00

30.46

200.00

05743.121.73

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

III

8.571

11.00

94.28

200.00

05743.121.76

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 V

28.300

11.00

311.30

200.00

05743.121.78

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 V

158.632

11.00

1744.95

523.49

05743.118.81

ХЕБЕДЕРЕ

 Пасище, мера

 IV

99.621

11.00

1095.83

328.75

05743.108.82

ХЕБЕДЕРЕ

 Пасище, мера

 IV

31.769

11.00

349.46

200.00

05743.108.83

ХЕБЕДЕРЕ

 Пасище, мера

 IV

13.784

11.00

151.62

200.00

05743.132.88

ЛЮЛЕШНИКА

Пасище с храсти

III

392.535

11.00

4317.89

1295.37

05743.59.89

ЛЮЛЕШНИКА

Пасище с храсти

III

53.365

11.00

587.02

200.00

05743.38.196

ЛЮЛЕШНИКА

Пасище с храсти

IV

8.330

11.00

91.63

200.00

05743.47.106

СТУДЕНЕНСКИ БАИР

 Пасище, мера

 V

6.954

11.00

76.49

200.00

05743.49.112

СТУДЕНЕНСКИ БАИР

 Пасище, мера

 IV

14.590

11.00

160.49

200.00

05743.49.114

СТУДЕНЕНСКИ БАИР

 Пасище, мера

 IV

6.404

11.00

70.44

200.00

05743.49.115

СТУДЕНЕНСКИ БАИР

 Пасище, мера

 IV

9.889

11.00

108.78

200.00

05743.48.122

ДЪЛБОК ГЕРАН

 Пасище, мера

 VI

6.666

11.00

73.33

200.00

05743.49.124

ДЪЛБОК ГЕРАН

 Пасище, мера

 III

7.904

11.00

86.94

200.00

05743.54.127

ДЪЛБОК ГЕРАН

Пасище с храсти

IV

13.436

11.00

147.80

200.00

05743.118.134

ЛАХНАЛЪКА

 Пасище, мера

 V

6.133

11.00

67.46

200.00

 05743.38.197

ЧЕРЕШАТА

 Пасище, мера

 IV

177.346

11.00

1950.81

585.24

05743.136.150

БОСТАНЛЪКА

 Пасище, мера

 III

8.121

11.00

89.33

200.00

05743.56.154

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

25.009

11.00

275.10

200.00

05743.56.164

ОРМАНДЖИКА

 Пасище, мера

 V

2.011

11.00

22.12

200.00

05743.132.169

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

V

1.716

11.00

18.88

200.00

05743.121.174

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 V

390.762

11.00

4298.38

1289.51

05743.121.196

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IV

119.124

11.00

1310.36

393.11

05743.121.197

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

17.063

11.00

187.69

200.00

05743.121.201

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

IV

43.803

11.00

481.83

200.00

 05743.134.207

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

184.630

11.00

2030.93

609.28

05743.75.214

ДО СЕЛО

Пасище с храсти

III

13.728

11.00

151.01

200.00

05743.79.217

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

5.912

11.00

65.03

200.00

05743.103.249

ПАВЕЛСКИ ГЕРАН

Пасище с храсти

V

5.929

11.00

65.22

200.00

 05743.99.258

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

8.749

11.00

96.24

200.00

05743.115.263

ХЕБЕДЕРЕ

 Пасище, мера

 III

4.635

11.00

50.99

200.00

05743.79.324

БРУМЛИЙСКИ БАИР

Пасище с храсти

III

1.420

11.00

15.62

200.00

05743.57.325

ОРМАНДЖИКА

Пасище с храсти

V

0.222

11.00

2.44

200.00

 05743.108.326

ХЕБЕДЕРЕ

Пасище с храсти

IV

2.298

11.00

25.28

200.00

05743.101.333

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

104.951

11.00

1154.46

346.34

05743.96.334

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

135.110

11.00

1486.21

445.86

05743.99.336

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

8.325

11.00

91.58

200.00

05743.79.337

КАМЪНЛЪКА

Пасище с храсти

III

5.357

11.00

58.93

200.00

 05743.135.356

БОСТАНЛЪКА

Пасище с храсти

III

5.015

11.00

55.17

200.00

05743.58.357

КАМБУРОВ КАЙНАК

Пасище с храсти

V

2.879

11.00

31.67

200.00

05743.25.68

ЯКАТА

Използв. ливада

III

4.407

11.00

48.48

200.00

05743.32.12

ДОЛНИ ЛИВАДИ

Използв. ливада

III

4.993

11.00

54.92

200.00

05743.32.18

ДОЛНИ ЛИВАДИ

Използв. ливада

III

3.100

11.00

34.10

200.00

05743.58.1

КАМБУРОВ КАЙНАК

 Пасище, мера

 V

90.321

11.00

993.53

298.06

05743.95.1

ПАВЛЕНСКИ ПЪТ

 Пасище, мера

 IV

54.279

11.00

597.07

200.00

05743.102.1

ДЮДРЕ

Пасище с храсти

IV

3.662

11.00

40.28

200.00

05743.104.1

ДЮДРЕ

 Пасище, мера

 V

40.444

11.00

444.88

200.00

05743.124.2

ГОРНИ ЛИВАДИ

 Пасище, мера

 III

26.403

11.00

290.43

200.00

05743.125.1

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

36.692

11.00

403.61

200.00

05743.125.2

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

122.168

11.00

1343.85

403.15

Землище с. Ботров

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

05877.2.24

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 III

16.645

10.00

166.45

200.00

05877.49.22

МОРУНИЦА

Пасище с храсти

III

0.66

10.00

6.60

200.00

05877.47.23

ТАКАДЖА

 Пасище, мера

 V

58.314

10.00

583.14

200.00

05877.34.28

УЗУНМЕШЕЛИК

 Пасище, мера

 V

117.751

10.00

1177.51

353.25

05877.6.57

ГЮРГЕНЛИКА

Пасище с храсти

V

180.036

10.00

1800.36

540.11

05877.15.45

МЕШЕЛИКА

Пасище с храсти

V

28.577

10.00

285.77

200.00

05877.30.47

МАРЗАНА

Пасище с храсти

VII

190.219

10.00

1902.19

570.66

05877.16.57

МОРУНИЦА

Пасище с храсти

VII

42.719

10.00

427.19

200.00

05877.30.70

МАРЗАНА

 Пасище, мера

 V

181.652

10.00

1816.52

544.96

05877.33.79

ТАКАДЖА

 Пасище, мера

 VII

8.534

10.00

85.34

200.00

05877.49.92

СУХ ПУНАР

 Пасище, мера

 VI

168.057

10.00

1680.57

504.17

05877.42.96

БОРУНА

Пасище с храсти

VI

3.197

10.00

31.97

200.00

05877.35.97

БОРУНА

 Пасище, мера

 VI

15.486

10.00

154.86

200.00

 05877.49.98

СУХ ПУНАР

 Пасище, мера

 VI

189.787

10.00

1897.87

569.36

05877.42.100

МОРУНИЦА

 Пасище, мера

 III

10.82

10.00

108.20

200.00

05877.42.101

БОРУНА

 Пасище, мера

 III

16.096

10.00

160.96

200.00

05877.42.102

БОРУНА

Пасище с храсти

V

2.86

10.00

28.60

200.00

05877.38.105

САРП ОРМАН

Пасище с храсти

VI

2.796

10.00

27.96

200.00

05877.38.106

САРП ОРМАН

 Пасище, мера

 VI

65.615

10.00

656.15

200.00

05877.39.114

САРП ОРМАН

 Пасище, мера

 VI

82.527

10.00

825.27

247.58

05877.40.116

КАРТАЛЯЛА

 Пасище, мера

 VI

31.527

10.00

315.27

200.00

05877.28.118

ВИШНАЛЪКА

Пасище с храсти

VI

31.943

10.00

319.43

200.00

05877.38.120

САРП ОРМАН

 Пасище, мера

 VI

76.997

10.00

769.97

230.99

05877.32.121

ТАКАДЖА

 Пасище, мера

 V

49.916

10.00

499.16

200.00

05877.49.127

СУХ ПУНАР

 Пасище, мера

 V

4.745

10.00

47.45

200.00

05877.21.131

МИХАЛЦА

 Пасище, мера

 VI

15.395

10.00

153.95

200.00

05877.49.132

СУХ ПУНАР

Пасище с храсти

VI

3.388

10.00

33.88

200.00

05877.21.134

ДРЕНТА

 Пасище, мера

 VI

2.756

10.00

27.56

200.00

05877.42.139

БОРУНА

 Пасище, мера

 VI

438.187

10.00

4381.87

1314.56

05877.42.140

БОРУНА

Пасище с храсти

VI

345.505

10.00

3455.05

1036.52

05877.37.141

БОРУНА

 Пасище, мера

 VI

118.812

10.00

1188.12

356.44

05877.24.145

ДРЕНТА

 Пасище, мера

 VI

21.268

10.00

212.68

200.00

05877.48.151

УЗУНМЕШЕЛИК

Пасище с храсти

V

318.189

10.00

3181.89

954.57

05877.51.158

ВИШНАЛЪКА

Пасище с храсти

VI

66.636

10.00

666.36

200.00

05877.51.163

МОРУНИЦА

 Пасище, мера

 VI

188.622

10.00

1886.22

565.87

 05877.14.169

СИНИШ ДОЛ

 Пасище, мера

 VI

21.489

10.00

214.89

200.00

05877.51.170

МОРУНИЦА

 Пасище, мера

 VI

153.3

10.00

1533.00

459.90

Землище с. Дряновец

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

23916.133.68

--------------

 Пасище, мера

 IX

27.022

10.00

270.22

200.00

 23916.117.73

--------------

 Пасище, мера

 IX

3.377

10.00

33.77

200.00

23916.78.219

--------------

Пасище с храсти

VII

5.114

10.00

51.14

200.00

23916.96.261

--------------

Пасище с храсти

V

6.112

10.00

61.12

200.00

23916.97.262

--------------

Пасище с храсти

V

6.718

10.00

67.18

200.00

23916.97.263

--------------

Пасище с храсти

V

10.722

10.00

107.22

200.00

23916.120.269

--------------

Пасище с храсти

III

17.792

10.00

177.92

200.00

23916.95.270

--------------

Пасище с храсти

V

8.885

10.00

88.85

200.00

23916.121.278

--------------

Пасище с храсти

IV

8.157

10.00

81.57

200.00

23916.99.281

--------------

Пасище с храсти

V

2.191

10.00

21.91

200.00

23916.98.282

--------------

Пасище с храсти

V

4.564

10.00

45.64

200.00

23916.27.1

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 III

7.156

10.00

71.56

200.00

23916.30.1

КЕНЕЗА

 Пасище, мера

 III

10.922

10.00

109.22

200.00

23916.31.1

КОРТАРЛА

Пасище с храсти

IX

7.605

10.00

76.05

200.00

23916.34.1

МАЙГЕНЕ

 Пасище, мера

 IX

346.676

10.00

3466.76

1040.03

23916.34.2

МАЙГЕНЕ

 Пасище, мера

 IX

383.124

10.00

3831.24

1149.37

23916.37.3

МИСАЛ КОВАНЛЪ

 Ливада

 V

68.316

10.00

683.16

204.95

23916.41.1

ПОД КОРИЯТА

 Пасище, мера

 V

75.042

10.00

750.42

225.13

23916.43.1

УЗУНДЖААЛАН

 Пасище, мера

 V

103.944

10.00

1039.44

311.83

23916.55.2

МАЙГЕНЕ

 Пасище, мера

 IX

39.186

10.00

391.86

200.00

23916.56.1

МАЙГЕНЕ

 Пасище, мера

 IX

9.998

10.00

99.98

200.00

23916.61.1

ВИРАН ЧАИР

 Пасище, мера

 III

10.907

10.00

109.07

200.00

23916.77.1

ЧАКЪЛЕНИ

 Пасище, мера

 VII

51.63

10.00

516.30

200.00

23916.78.3

ЧАКЪЛЕНИ

 Пасище, мера

 VII

11.271

10.00

112.71

200.00

23916.80.1

БОЗАЛЪКА

 Пасище, мера

 VII

342.196

10.00

3421.96

1026.59

23916.82.2

СЪЕНЕ

 Пасище, мера

 IX

8.396

10.00

83.96

200.00

23916.102.1

ДУНИЦА

 Пасище, мера

 VII

238.014

10.00

2380.14

714.04

23916.108.3

ДУНИЦА

 Пасище, мера

 VII

0.855

10.00

8.55

200.00

23916.108.4

ДУНИЦА

 Пасище, мера

 VII

137.987

10.00

1379.87

413.96

23916.122.1

КАМАТА

 Пасище, мера

 IV

269.445

10.00

2694.45

808.34

23916.124.1

СЪЕНЕ

 Пасище, мера

 IX

88.175

10.00

881.75

264.53

23916.126.1

СЪЕНЕ

 Пасище, мера

 V

9.18

10.00

91.80

200.00

Землище с. Копривец

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

38529.1.23

АЛАНАРИТО

 Пасище, мера

 III

1.866

11.00

20.53

200.00

38529.1.24

ГЮНЕТО

 Пасище, мера

 V

17.115

11.00

188.27

200.00

38529.1.39

ЧАРЛЪК БАШИ

 Пасище, мера

 II

7.586

11.00

83.45

200.00

 38529.1.43

ЧАРЛЪК БАШИ

 Пасище, мера

 II

2.626

11.00

28.89

200.00

38529.1.98

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

5.62

11.00

61.82

200.00

38529.1.107

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

26.076

11.00

286.84

200.00

38529.1.115

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

27.635

11.00

303.99

200.00

38529.1.135

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

132.457

11.00

1457.03

437.11

38529.1.147

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 III

26.975

11.00

296.73

200.00

38529.1.155

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

8.246

11.00

90.71

200.00

38529.1.158

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

2.053

11.00

22.58

200.00

38529.1.156

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

1.135

11.00

12.49

200.00

38529.1.164

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

3.376

11.00

37.14

200.00

38529.1.163

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

1.383

11.00

15.21

200.00

38529.1.162

БАЛЪК СЪРТА

 Пасище, мера

 IX

6.604

11.00

72.64

200.00

 38529.1.168

ГАРГАДЖИКА

 Пасище, мера

 II

1.95

11.00

21.45

200.00

38529.1.169

ГАРГАДЖИКА

 Пасище, мера

 II

3.886

11.00

42.75

200.00

38529.1.179

ГАРГАДЖИКА

 Пасище, мера

 II

2.892

11.00

31.81

200.00

38529.1.186

--------------

 Пасище, мера

 II

0.49

11.00

5.39

200.00

38529.1.210

КЕСЕРЖЕТА

 Пасище, мера

 V

2.441

11.00

26.85

200.00

38529.1.214

БАЛЪК АЛТА

 Пасище, мера

 V

3.693

11.00

40.62

200.00

38529.1.215

КЕСЕРЖЕТА

 Пасище, мера

 VII

20.468

11.00

225.15

200.00

38529.1.222

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

3.357

11.00

36.93

200.00

38529.1.223

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

3.559

11.00

39.15

200.00

38529.1.224

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

2.427

11.00

26.70

200.00

38529.1.225

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

2.626

11.00

28.89

200.00

38529.1.226

ЮЧБУНАР

 Пасище, мера

 V

2.853

11.00

31.38

200.00

38529.1.252

АЛАНАРИТО

 Пасище, мера

 III

3.249

11.00

35.74

200.00

38529.1.253

АЛАНАРИТО

 Пасище, мера

 III

2.364

11.00

26.00

200.00

38529.1.254

КОДЖА ЙОЛ

 Пасище, мера

 V

6.187

11.00

68.06

200.00

38529.1.291

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

34.486

11.00

379.35

200.00

38529.1.309

ДО ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 III

1.341

11.00

14.75

200.00

 38529.1.311

ДО ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 III

2.809

11.00

30.90

200.00

38529.1.312

ДО ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 II

2.841

11.00

31.25

200.00

38529.1.315

ДО ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 II

2.576

11.00

28.34

200.00

38529.1.342

КЕСЕРЖЕТА

 Пасище, мера

 III

3.495

11.00

38.45

200.00

 38529.1.343

КЕСЕРЖЕТА

 Пасище, мера

 V

1.894

11.00

20.83

200.00

38529.1.348

ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 II

0.193

11.00

2.12

200.00

38529.1.350

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 II

1.813

11.00

19.94

200.00

38529.1.351

ГАРГАДЖИКА

 Пасище, мера

 II

3.863

11.00

42.49

200.00

38529.1.364

ТРЕБЕЖА

 Пасище, мера

 VII

7.295

11.00

80.25

200.00

38529.1.368

КАРА ЕКЕНЛИК

 Пасище, мера

 V

1.744

11.00

19.18

200.00

38529.1.369

КАРА ЕКЕНЛИК

 Пасище, мера

 V

2.755

11.00

30.31

200.00

38529.1.370

КАРА ЕКЕНЛИК

 Пасище, мера

 V

4.546

11.00

50.01

200.00

38529.1.407

КОВАНЛЪКА

 Пасище, мера

 V

0.469

11.00

5.16

200.00

38529.1.519

ВЕХТИ ЛОЗЯ

 Пасище, мера

 V

0.517

11.00

5.69

200.00

38529.1.521

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

0.132

11.00

1.45

200.00

38529.1.522

КОРУ БАШИ

 Пасище, мера

 V

3.007

11.00

33.08

200.00

38529.1.523

КОРУ БАШИ

 Пасище, мера

 V

40.842

11.00

449.26

200.00

38529.1.900

КАЕДЖИКА

 Пасище, мера

 II

0.314

11.00

3.45

200.00

38529.1.905

ЧАНАДЖИКА

 Пасище, мера

 V

17.043

11.00

187.47

200.00

38529.1.906

ГЮНЕТО

 Пасище, мера

 V

53.696

11.00

590.66

200.00

38529.76.100

КОРУ БАШИ

 Пасище, мера

 V

32.155

11.00

353.71

200.00

38529.76.104

КОРУ БАШИ

 Пасище, мера

 V

33.841

11.00

372.25

200.00

38529.85.1

ЧАЛЪК ЕМА

 Пасище, мера

 VI

314.91

11.00

3464.01

1039.20

38529.91.2

ТРЕБЕЖА

 Пасище, мера

 V

8.56

11.00

94.16

200.00

38529.104.1

ВЪЗЛЪКА

Пасище с храсти

VI

67.698

11.00

744.68

223.40

38529.142.1

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

47.545

11.00

523.00

200.00

38529.149.1

ДО СЕЛО

 Пасище, мера

 III

207.02

11.00

2277.22

683.17

38529.179.106

КОВАНЛЪКА

 Пасище, мера

 V

19.645

11.00

216.10

200.00

38529.186.1

ДЮДЮКЛЮКА

Пасище с храсти

V

228.01

11.00

2508.11

752.43

38529.187.1

ВАРТА БОРУН

Пасище с храсти

V

187.001

11.00

2057.01

617.10

38529.207.1

КОВАНЛЪКА

 Пасище, мера

 V

61.002

11.00

671.02

201.31

Землище с. Пейчиново

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

55720.44.65

КОРИЯТА

Пасище с храсти

V

11.439

12.00

137.27

200.00

55720.64.153

ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 III

11.057

12.00

132.68

200.00

55720.58.55

КОВАНЛЪК ЧЪКУРУ

 Пасище, мера

 III

16.837

12.00

202.04

200.00

55720.58.56

КОРУ БАИР

 Пасище, мера

 III

171.116

12.00

2053.39

616.02

55720.58.58

КОВАНЛЪК ЧЪКУРУ

 Пасище, мера

 III

8.472

12.00

101.66

200.00

55720.12.27

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

III

0.649

12.00

7.79

200.00

55720.99.8

КОДЖА БАИР

 Пасище, мера

 IV

1.775

12.00

21.30

200.00

55720.98.8

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

3.835

12.00

46.02

200.00

55720.95.9

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

2.631

12.00

31.57

200.00

55720.94.10

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

1.811

12.00

21.73

200.00

55720.58.54

КОВАНЛЪК ЧЪКУРУ

 Пасище, мера

 III

55.850

12.00

670.20

201.06

55720.58.52

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

5.458

12.00

65.50

200.00

55720.49.60

ПРИПЕКА

Пасище с храсти

III

6.426

12.00

77.11

200.00

55720.67.66

ЛИВАДИТЕ

 Пасище, мера

 IV

9.832

12.00

117.98

200.00

55720.65.73

КОРУ БАИР

 Пасище, мера

 IV

6.288

12.00

75.46

200.00

55720.111.75

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 III

121.700

12.00

1460.40

438.12

55720.103.77

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 III

10.171

12.00

122.05

200.00

55720.119.88

АРСЪЗЕОЛУ

 Пасище, мера

 IV

0.926

12.00

11.11

200.00

55720.119.89

АРСЪЗЕОЛУ

 Пасище, мера

 IV

3.938

12.00

47.26

200.00

55720.96.99

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 IV

0.925

12.00

11.10

200.00

55720.96.100

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

1.039

12.00

12.47

200.00

55720.96.105

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

23.535

12.00

282.42

200.00

55720.96.106

КОДЖА БАИР

 Пасище, мера

 III

5.412

12.00

64.94

200.00

55720.97.109

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

6.815

12.00

81.78

200.00

55720.91.111

СТРАХИЛОВСКИ ПЪТ

Пасище с храсти

 IV

3.166

12.00

37.99

200.00

55720.76.117

СЪВАТЯ

 Пасище, мера

 III

12.106

12.00

145.27

200.00

55720.80.122

ШОСЕТО

 Пасище, мера

 IV

9.802

12.00

117.62

200.00

55720.81.123

ШОСЕТО

 Пасище, мера

 IV

2.978

12.00

35.74

200.00

55720.75.125

СЪВАТЯ

 Пасище, мера

 III

12.419

12.00

149.03

200.00

55720.86.148

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

IV

4.165

12.00

49.98

200.00

55720.65.153

КОРУ БАИР

 Пасище, мера

 IV

28.180

12.00

338.16

200.00

55720.107.160

КОСОВСКИ ПЪТ

 Пасище, мера

 IV

5.638

12.00

67.66

200.00

55720.99.161

КОДЖА БАИР

 Пасище, мера

 IV

43.916

12.00

526.99

200.00

55720.58.209

КОВАНЛЪК ЧЪКУРУ

 Пасище, мера

 III

2.784

12.00

33.41

200.00

55720.100.230

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 III

1.404

12.00

16.85

200.00

55720.65.240

АРМУТЛУКА

 Пасище, мера

 III

162.250

12.00

1947.00

584.10

55720.65.241

АРМУТЛУКА

 Пасище, мера

 IV

10.482

12.00

125.78

200.00

55720.65.242

АРМУТЛУКА

 Пасище, мера

 III

7.460

12.00

89.52

200.00

55720.65.243

ДОЛЕН СУВАТ

 Пасище, мера

 III

116.069

12.00

1392.83

417.85

55720.9.244

СЪВАТЯ

 Пасище, мера

 V

266.988

12.00

3203.86

961.16

55720.73.245

СЪВАТЯ

 Пасище, мера

 III

18.474

12.00

221.69

200.00

55720.80.246

ШОСЕТО

 Пасище, мера

 III

2.843

12.00

34.12

200.00

 55720.101.253

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

218.817

12.00

2625.80

787.74

55720.112.256

КОСОВСКИ ПЪТ

 Пасище, мера

 IV

7.597

12.00

91.16

200.00

55720.101.257

ЯЛИЯТА

 Пасище, мера

 III

4.835

12.00

58.02

200.00

55720.58.258

КОВАНЛЪК ЧЪКУРУ

 Пасище, мера

 III

355.033

12.00

4260.40

1278.12

55720.65.261

КОРУ БАИР

 Пасище, мера

 IV

8.479

12.00

101.75

200.00

55720.94.1

ГОРНА ЯЛИЯ

Използв. ливада

III

2.406

12.00

28.87

200.00

55720.95.1

ГОРНА ЯЛИЯ

Използв. ливада

III

4.774

12.00

57.29

200.00

55720.96.1

ГОРНА ЯЛИЯ

 Пасище, мера

 III

3.956

12.00

47.47

200.00

Землище с. Пет Кладенци

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

55988.15.61

ЧЕМИЗОВ КУЗ

 Пасище, мера

 V

6.590

10.00

65.90

200.00

55988.39.20

КАПАН ТАРЛА

 Пасище, мера

 V

0.596

10.00

5.96

200.00

55988.7.21

ЕРЕКА

 Пасище, мера

 V

319.095

10.00

3190.95

957.29

55988.7.33

ЕРЕКА

 Пасище, мера

 V

16.000

10.00

160.00

200.00

55988.7.34

ЧЕСТИТЕ КРУШИ

 Пасище, мера

 V

38.460

10.00

384.60

200.00

55988.9.43

ГОЛЯМ КУЗ

 Пасище, мера

 III

21.777

10.00

217.77

200.00

55988.9.44

ГОЛЯМ КУЗ

 Пасище, мера

 IV

64.109

10.00

641.09

200.00

55988.15.62

ЧЕМИЗОВ КУЗ

 Пасище, мера

 V

1.185

10.00

11.85

200.00

55988.2.73

АРА КОРУ

 Пасище, мера

 IV

11.454

10.00

114.54

200.00

55988.40.74

КРУШОВЕЦ

 Пасище, мера

 V

3.146

10.00

31.46

200.00

55988.35.81

КАВАКА

 Пасище, мера

 IX

346.706

10.00

3467.06

1040.12

55988.22.87

ПЛУГ ТАРЛА

 Пасище, мера

 V

76.804

10.00

768.04

230.41

55988.18.105

СЕЛЕМЛИКА

 Пасище, мера

 IV

11.742

10.00

117.42

200.00

55988.17.107

СЕЛЕМЛИКА

 Пасище, мера

 IV

35.875

10.00

358.75

200.00

55988.30.118

СЕРГЕН ТАРЛА

 Пасище, мера

 V

4.835

10.00

48.35

200.00

55988.40.119

ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 IV

0.943

10.00

9.43

200.00

55988.27.127

ГЬОЛДЖУКА

 Пасище, мера

 IV

3.472

10.00

34.72

200.00

55988.37.132

ЛОЗЯТА

 Пасище, мера

 VI

152.481

10.00

1524.81

457.44

55988.28.135

СЕРГЕН ТАРЛА

 Пасище, мера

 VI

12.340

10.00

123.40

200.00

55988.9.146

ДОЛНА ЧЕШМА

 Пасище, мера

 IV

0.570

10.00

5.70

200.00

55988.4.147

ГЕЧИТА

 Пасище, мера

 V

1.060

10.00

10.60

200.00

55988.24.158

ШАЙТАНДЖИКА

 Пасище, мера

 IV

4.318

10.00

43.18

200.00

55988.23.159

ШАЙТАНДЖИКА

 Пасище, мера

 IV

7.696

10.00

76.96

200.00

55988.17.170

СЕЛЕМЛИКА

 Пасище, мера

 VI

3.500

10.00

35.00

200.00

55988.17.189

СЕЛЕМЛИКА

 Пасище, мера

 VI

5.819

10.00

58.19

200.00

55988.39.212

ФЪНДЪКЛЪКА

 Пасище, мера

 IV

8.510

10.00

85.10

200.00

 

 

 

 

Землище с. Полско Косово

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

57368.14.72

БУЗКИТЕ

 Пасище, мера

 IV

14.458

11.00

159.04

200.00

57368.16.31

СОВАТЛЪКА

Пасище с храсти

VI

53.092

11.00

584.01

200.00

57368.16.40

РУСАЛЧА

Пасище с храсти

III

7.776

11.00

85.54

200.00

57368.142.57

БАЛТОРА

Пасище с храсти

IV

3.741

11.00

41.15

200.00

57368.142.58

АШАОРМАН

Пасище с храсти

IV

10.236

11.00

112.60

200.00

57368.83.60

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ

 Пасище, мера

 IV

2.522

11.00

27.74

200.00

57368.142.68

АШАОРМАН

Пасище с храсти

IV

31.105

11.00

342.16

200.00

57368.142.69

АШАОРМАН

 Пасище, мера

 IV

1.439

11.00

15.83

200.00

57368.45.71

БУЗКИТЕ

Пасище с храсти

IV

52.347

11.00

575.82

200.00

57368.136.74

БУЗКИТЕ

 Пасище, мера

 VII

3.317

11.00

36.49

200.00

57368.142.76

АШАОРМАН

 Пасище, мера

 IV

7.011

11.00

77.12

200.00

57368.45.78

БУЗКИТЕ

Пасище с храсти

IV

18.868

11.00

207.55

200.00

57368.136.82

БУЗКИТЕ

Пасище с храсти

VII

241.671

11.00

2658.38

797.51

57368.32.83

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

 Пасище, мера

 IV

2.563

11.00

28.19

200.00

57368.136.87

БУЗКИТЕ

Пасище с храсти

VII

35.093

11.00

386.02

200.00

57368.32.89

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

 Пасище, мера

 IV

3.753

11.00

41.28

200.00

 57368.142.90

АШАОРМАН

Пасище с храсти

IV

23.812

11.00

261.93

200.00

57368.46.95

БУЗКИТЕ

Пасище с храсти

IV

46.757

11.00

514.33

200.00

57368.27.96

КОДЖА БАИР

 Пасище, мера

 III

14.960

11.00

164.56

200.00

57368.44.98

КОДЖА БАИР

 Пасище, мера

 III

4.636

11.00

51.00

200.00

57368.142.99

АШАОРМАН

Пасище с храсти

IV

44.507

11.00

489.58

200.00

57368.32.105

АШАОРМАН

 Пасище, мера

 IV

74.044

11.00

814.48

244.35

57368.46.107

ЕЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

2.655

11.00

29.21

200.00

 57368.48.110

ЕЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

0.560

11.00

6.16

200.00

57368.126.113

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

 Пасище, мера

 IV

3.326

11.00

36.59

200.00

57368.102.120

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

Пасище с храсти

IV

0.496

11.00

5.46

200.00

57368.32.125

АШАОРМАН

 Пасище, мера

 IV

1.883

11.00

20.71

200.00

57368.132.127

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

Пасище с храсти

IV

3.641

11.00

40.05

200.00

57368.145.129

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

Пасище с храсти

IV

2.581

11.00

28.39

200.00

57368.132.131

ПРИ МЕЛНИЦАТА

Пасище с храсти

IV

5.440

11.00

59.84

200.00

57368.132.138

БОРУМЛИЙСКО ДЕРЕ

Пасище с храсти

IV

1.391

11.00

15.30

200.00

57368.132.139

ПРИ МЕЛНИЦАТА

 Пасище, мера

 IV

7.741

11.00

85.15

200.00

57368.48.144

ЕЛИЯТА

Пасище с храсти

IV

7.182

11.00

79.00

200.00

57368.48.147

ЕЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

69.958

11.00

769.54

230.86

57368.143.148

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

7.716

11.00

84.88

200.00

57368.72.149

ЕЛИЯТА

Пасище с храсти

IV

6.062

11.00

66.68

200.00

57368.135.151

ПРИ МЕЛНИЦАТА

Пасище с храсти

IV

85.301

11.00

938.31

281.49

57368.48.154

ЕЛИЯТА

Пасище с храсти

IV

44.750

11.00

492.25

200.00

57368.143.159

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

5.009

11.00

55.10

200.00

57368.135.171

ЕЛИЯТА

 Пасище, мера

 III

21.395

11.00

235.35

200.00

57368.54.172

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

27.167

11.00

298.84

200.00

 57368.72.178

ЕЛИЯТА

Пасище с храсти

IV

13.221

11.00

145.43

200.00

57368.76.182

ЕЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

2.485

11.00

27.34

200.00

57368.56.183

ЕЛИЯТА

 Пасище, мера

 IV

0.111

11.00

1.22

200.00

57368.68.185

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

13.515

11.00

148.67

200.00

57368.72.198

ЕЛИЯТА

Пасище с храсти

IV

0.769

11.00

8.46

200.00

57368.69.204

КРИУША

 Пасище, мера

 III

3.108

11.00

34.19

200.00

57368.69.215

КРИУША

 Пасище, мера

 III

59.363

11.00

652.99

200.00

57368.81.216

КРИУША

 Пасище, мера

 III

44.660

11.00

491.26

200.00

57368.53.221

КРИУША

 Пасище, мера

 III

6.268

11.00

68.95

200.00

57368.144.222

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ

 Пасище, мера

 IV

28.000

11.00

308.00

200.00

 57368.145.224

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

24.807

11.00

272.88

200.00

57368.81.225

КРИУША

 Пасище, мера

 III

2.531

11.00

27.84

200.00

57368.144.229

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ

 Пасище, мера

 IV

14.438

11.00

158.82

200.00

57368.145.230

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

4.414

11.00

48.55

200.00

57368.145.238

КРАЙ СЕЛО

 Пасище, мера

 IV

8.784

11.00

96.62

200.00

57368.94.242

МЕЧКООРУСУ

Пасище с храсти

IV

1.805

11.00

19.86

200.00

57368.81.246

КРИУША

 Пасище, мера

 IV

6.394

11.00

70.33

200.00

57368.144.252

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ

 Пасище, мера

 III

0.184

11.00

2.02

200.00

57368.69.260

КРИУША

 Пасище, мера

 III

36.373

11.00

400.10

200.00

57368.78.269

ТАУШАН КУЗУ

Пасище с храсти

V

72.174

11.00

793.91

238.17

57368.102.273

ЕЛЕДЖИ ТЕПЕ

 Пасище, мера

 IV

7.143

11.00

78.57

200.00

57368.80.294

ЕНИ БЕЛЕ

 Пасище, мера

 IV

22.389

11.00

246.28

200.00

57368.118.295

КОНЛУКА

Пасище с храсти

III

2.318

11.00

25.50

200.00

 57368.118.297

КАДИ ГЬОЛ

Пасище с храсти

III

3.828

11.00

42.11

200.00

57368.105.298

КРИУША

Пасище с храсти

III

0.746

11.00

8.21

200.00

57368.119.299

КРИУША

 Пасище, мера

 III

19.617

11.00

215.79

200.00

57368.119.302

КРИУША

 Пасище, мера

 III

6.414

11.00

70.55

200.00

57368.80.310

ЕНИ БЕЛЕ

 Пасище, мера

 IV

12.164

11.00

133.80

200.00

57368.122.312

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

4.092

11.00

45.01

200.00

57368.119.313

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

1.850

11.00

20.35

200.00

 57368.139.319

ЕНИ БЕЛЕ

 Пасище, мера

 IV

6.789

11.00

74.68

200.00

57368.120.322

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

0.789

11.00

8.68

200.00

57368.121.323

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

4.666

11.00

51.33

200.00

57368.121.326

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

3.732

11.00

41.05

200.00

57368.121.329

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

1.056

11.00

11.62

200.00

 57368.126.2

КАНАРАТА

 Пасище, мера

 III

8.745

11.00

96.20

200.00

57368.131.1

КАДИ ГЬОЛ

 Пасище, мера

 III

15.742

11.00

173.16

200.00

Землище с. Стърмен

 

 

 

 

 

 

Имот с идентификатор

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

Цена
лв/дка

Цена
лв/год

Депозит

70130.41.121

ЛИПОВЛУКА

 Пасище, мера

 IV

41.843

10.00

418.43

200.00

70130.4.35

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

2.572

10.00

25.72

200.00

70130.42.48

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

496.818

10.00

4968.18

1490.45

70130.42.51

ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА

 Пасище, мера

 V

16.490

10.00

164.90

200.00

70130.42.61

ТРАПИТО

 Пасище, мера

 VII

7.215

10.00

72.15

200.00

70130.38.82

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

22.882

10.00

228.82

200.00

70130.12.103

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

6.417

10.00

64.17

200.00

70130.11.104

ПОЛЕТО

 Пасище, мера

 III

6.654

10.00

66.54

200.00

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 24 септември 2020 г.

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

Обява

 

23.09.2020 22:19

Обява сухопътни войски

  Офис за военен отчет-Бяла Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България-ОХ-718/03.09.2020г. сa обявени 2 вакантни длъжности за  офицери във в.ф. 34750-Карлово и в.ф. 22180-Казанлък от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши уччилища в страната и чужбина.

Основни изисквания-висше образование, придобита специалност „Право” от професионално направление „Право”, ОКС-„Магистър” и висше образование, придобита специалност „Финанси” или „Счетоводство и контрол” от професионално направление „Икономика”, ОКС-„Бакалавър”.

Срок за подаване на документите 16.10.2020 г..  

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф”I №3 

телефон: 0889756330


 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/konkurs_za_sv-17.09.2020.pdf

29.09.2020 17:41

Обява ВВС

Офис за военен отчет-Бяла Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България-ОХ-705/02.09.2020г. се приемат документи за обявените 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Военновъздушните сили.

Вакантните длъжности са в следните военни формирования:

в.ф. 26030 – Безмер 9 длъжности

в.ф. 36150 – Стара Загора 7 длъжности

в.ф. 42520 – Щръклево 5 длъжности

в.ф. 28770 – Балчик 3 длъжности

в.ф. 36910 – Балчик 1 длъжност

в.ф. 26720 – Черноморец 4 длъжности

в.ф. 36780 – Шабла 3 длъжности

в.ф. 52860 – Кичево 16 длъжности

в.ф. 28000 – Граф Игнатиево 20 длъжности

в.ф. 38420 – Батак 1 длъжност

в.ф. 32040 – Крумово 12 длъжности

в.ф. 54320 – Божурище 15 длъжности

в.ф. 24980 – Божурище 8 длъжности

в.ф. 34630 – Божурище 30 длъжности

в.ф. 24900 – София 4 длъжности

в.ф. 44510 – София 7 длъжности

в.ф. 26450 – София 2 длъжности

в.ф. 36010 – Медковец 1 длъжност

в.ф. 32610 – Банкя 31 длъжности

в.ф. 34420 – Костинброд 30 длъжности

в.ф. 54270 – Пловдив 1 длъжност

в.ф. 52090 – Долна Митрополия 6 длъжности

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

ВАЖНО! Съгласно чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

-  изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освобождавани от нея по дисциплинарен ред;

- кандидатстват за заемане на длъжност не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- възрастта от 41 години се прилага за упражнилите право си на пенсия, а 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.

3. Да са годни за военна служба по медицински стандарти;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Да нямат друго гражданство.

6. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес в област Русе, подават документи във Военно окръжие I степен – Русе.

 Срок до 30.10.2020 г.. 

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф”I №3

телефон: 0889756330

 

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/…/mo/objava_mz-ox-705_vvs_09.2020.pdf

 

29.09.2020 17:42

Обявление № 08-00-112 от 21.08.2020 г.

Изтегли (PDF, 204KB) Сподели

 

02.09.2020 17:16