Обяви

Обява

 

О Б Я В А

за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв за 120 вакантни длъжности в НВУ „ Васил Левски”- „Младши специалист” в гр. Велико Търново и 30 вакантни длъжности –„Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във факултет по „Артилерия ПВО и КИС” в гр. Шумен

 

1. Със заповед ОХ –571/14.06.2022 г. са обявени длъжностите за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв с начална дата 07.09.2022г.

2. Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв подават следните документи:

-Писмено заявление до Началника на НВУ „Васил Левски”, посочвайки наименованието на длъжностите, за които кандидатстват, военното формирование  и периода за изпълнение на службата, адрес за кореспонденция(e-mail) и телефонен номер; Автобиография; Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит; Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения; Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено производство от общ характер; Декларация, че лицето няма друго гражданство; Декларация за Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; Удостоверение за премината начална военна подготовка (само за тези, които са преминали такава до края на 2019г. и кандидатстват за втори и трети етап на срочната служба), Документ от Психодиспансер, Лична амбулаторна карта, заверена с подпис и печат от личния лекар, Етапна епикриза от личния лекар, други документи, съобразно изискванията на длъжността, свидетелство за съдимост (Издава се служебно от Военно окръжие-Русе),

      Кандидатите подават документи до 06.07.2022г. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца:

Могат да кандидатстват лица: които имат завършено най-малко основно образование; са годни за служба в доброволния резерв; психологически пригодни за служба в доброволния резерв; не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията; срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р; нямат друго гражданство; не навършват 40 години в годината на кандидатстване; нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Кандидатите за срочна  служба в доброволния резерв могат да кандидатстват само за 1(една) длъжност.  Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка. Индивидуалната подготовка включва:

-Начална военна подготовка за един месец(20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24∕7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник(матрос) 1-ви клас.

-Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.

Колективната подготовка, включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца.

За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност. На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни. 


 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-dlzhnosti-za-priemane-na-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya

 

 

23.06.2022 19:55

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД-11-275/23.06.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.07.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла – 07603.908.14

Землище с. Бистренци – 04162.67.15; 04162.82.2; 04162.127.59

Землище с. Дряновец – 23916.95.9; част от 23916.13.18

Землище с. Пейчиново – 55720.99.1

Землище с. Стърмен - 70130.11.18

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 11 юли 2022 г.  при следните условия:  

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205. 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]). 

 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

23.06.2022 15:35

Обява

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в община Бяла Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници.

Вакантните длъжности са в следните формирования.

  • в.ф. 22980 – София / 4 длъжности

  • в.ф. 28860 – Горна Малина / 15 длъжности

  • в.ф. 52210 – Банкя / 6 длъжности

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

Срок за подаване на документи  -  до 08.07.2022 г.

За информация: 

-Офис за военен отчет-Община Бяла-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330

- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове: 

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

 

10.06.2022 10:50

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-207/20.05.2022 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 08.06.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (12 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

 

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

1.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,15

60

13 200

1 980,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ПРОЗРАЧЕН

0,15

60

15 000

2250,00

3.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - СИН

0,72

40

8 800

6336,00

4.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - КАФЯВ

0,65

50

9 750

6337,50

5.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ – СМЕС ТЪНКИ

0,25

-

70 000

17500,00

6.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ - КЕН

1,10

25

4 500

4950,00

7.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,08

280

84 000

6720,00

8.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - БЯЛ

1,10

200

50 000

55000,00

9.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ - ЗЕЛЕН

0,75

110

26 400

19800,00

10.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,15

240

86 400

12960,00

11.

СТЪКЛО ПЛОСКО

0,03

-

2 000

60,00

12.

СТЪКЛО ОТ ОПАКОВКИ

0,10

-

15 000

1500,00

Общо

 

865

385 050

135393,50

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 07.06.2022 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 07 юни 2022 г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

20.05.2022 14:30

Обява

Уведомление за инвестиционно предложение

 

05.05.2022 14:30

ОБЯВА

 

 

Със Заповед № РД-11-147/21.04.2022г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 13.05.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф І“№ 1, относно:

І. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.1 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Георги Бенковски“ №25, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, съгласно АЧОС №3537/2019г., Скица №15-23971/15.01.2019г., за поставяне на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от сграда Автогара с идентификатор 07603.501.1716.1 по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед №РД-11-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с местонахождение гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, ул. „Георги Бенковски“ №25, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, съгласно АЧОС №3537/2019г. Скица №15-23971/15.01.2019г. за поставяне на автомат за вода и пакетирани хранителни изделия, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

II. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ 1 кв.м, представляващ част от поземлен имот 23916.501.629, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За административна сграда, комплекс, площ 5237 кв. м, квартал 81, парцел VI, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-39/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-1274760-24.11.2021 г., при граници на имота: 23916.501.773; 23916.501.716; 23916.501.628; 23916.501.761 и граници на терен с площ 1 кв. м.: от две страни сграда 23916.501.629.1 и от две страни терен на имота, за монтиране на кафе-автомат, при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 20 кв.м, представляващ част от Поземлен имот 07603.501.2341, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 239 кв. м, стар номер 2341, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно скица №15-1274757-24.11.2021 г. ,при граници на имота: 07603.501.3005; 07603.501.3161 и граници на терен с площ 20 кв. м.: от четири страни терен на имота, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Терен с площ 24,00 кв. м, представляващ част поземлен имот 07603.501.2934, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 933 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници на имота: 07603.501.953; 07603.501.3026; 07603.501.3016; 07603.501.2813; 07603.501.3219 и граници на терен с площ 24 кв. м.: от три страни терен на 07603.501.2934 и 07603.501.3016, съгласно скица №15-1274755-24.11.2021 г. за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 6,00 лв. (шест лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Помещение със светла площ от 27,34 кв. м, представляващо част от първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 57368.501.586.1 област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 2, застроена площ 131 кв. м, построена в поземлен имот 57368.501.586, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за здравеопазване, площ 733 кв. м, стар номер 586, квартал 85,парцел I,Заповед за одобрение на КККР №РД-18-44/15.06.2021 г. на ИД НА АГКК, при граници на помещението: изток – коридор; запад – терен на имота; север – лекарски кабинет; юг – терен на имота, съгласно АПОС №177/1999 г., скица №15-1274767-24.11.2021 г. и схема за разпределение на помещенията, за стоматологичен кабинет, при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Помещение със светла площ от 30,00 кв. м, представляващо част от партерен етаж от масивна сграда с идентификатор 57368.501.586.1, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, вид собств. Общинска публична, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 2, застроена площ 131 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-44/15.06.2021 г. на ИД НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 57368.501.586, при граници на помещението: север – терен на имота; изток – чакалня; юг – коридор; запад – терен на имота, съгласно АПОС №177/1999г., скица №15-1274767-24.11.2021 г. и схема за разпределение на помещенията, за лекарски кабинет, , при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

IV. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 20.00 кв.м, представляващ част поземлен имот 57368.501.780, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. ХРИСТО ТЕРЗИЕВ № 23-а, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 1185 кв. м, стар номер 780, квартал 67, парцел IV, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК (УПИ IV-780,кв.67, по регулационния план на с. Полско Косово), съгласно Скица №15-1275069-24.11.2021 г., АЧОС №1080/07.03.2006 г., при граници на имота: 57368.501.945; 57368.501.779; 57368.501.1030, при граници на терен с площ 20 кв. м.: от четири страни терен на имота, за поставяне на павилион за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

2. Помещение (магазин), със светла площ от 76,50 кв. м., и терен с площ 51,30 кв. м. представляващи част от поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв. м, стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно АЧОС №547/08.04.2004 г. и скица №15-1146245/08.12.2020г. за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3. Помещение – стая №107 със светла площ от 21.00 кв. м, представляващо част от първи етаж от триетажна административна сграда с идентификатор 07603.501.577.1 област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 3, застроена площ 317 кв. м,
Заповед за одобрение на КККР №РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, посторена в ПИ 07603.501.577, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 3, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 1078 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, при граници на стая 107: изток – стая №306; запад – стълбищна клетка; север – ПИ 07603.501.578; юг – коридор, съгласно АЧОС №3351/11.08.2017г. и скица 15-367800-01.08.2017 г. и схема за разпределение на помещенията, за офис дейност, при начална наемна цена – 2,00 лв. (два лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

4. Помещение със светла площ от 26.00 кв. м, представляващо част от сграда с идентификатор 05743.501.809.1, област Русе, община Бяла, с. Босилковци, вид собств. Общинска-частна, функц. предн. Постройка на допълващото застрояване, брой етажи 1, застроена площ 59 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-37/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 05743.501.809, при граници на помещението: север – павилион; изток – склад; юг – площад; запад – ул. „Цар Освободител“, съгласно скица № 15-1274762-24.11.2021 г., за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

5. Помещение с площ от 16,53 кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор 07603.501.1716.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Георги Бенковски“ № 25, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда на транспорта, брой етажи 1, застроена площ 169 кв. м, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-130/27.12.2016 г. на ИД НА АГКК, построена в поземлен имот с идентификатор 07603.501.1716, при граници на помещението: изток – помещения на автогара; запад – терен на имота; север – чакалня; юг – помещения на автогара, съгласно АЧОС №18 от 22.01.1996 г., скица №15-1274773-24.11.2021 г., за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

6. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ част от сграда 07603.501.2362.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, при граници: север- ул. „Васил Левски“; изток- Поземлен имот 07603.501.2724; юг- Поземлен имот 07603.501.2724; запад- Поземлен имот 07603.501.2724, съгласно АЧОС №7/1995г. и Скица №15-939353-17.12.2018г. и Скица №406/25.11.2015г., за обект за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

V. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

VI. До участие в търга по т. І, т. II, и т. III за отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

VII. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 12.05.2022г. при следните условия:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административни услуги на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

 

 

 

 

26.04.2022 14:30

ОБЯВА

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-148/21.04.2022 г., Кмета на Община Бяла публичен търг с тайно наддаване на 16.05.2022 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 07603.501.2719, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ДУНАВ № 25, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 363 кв. м, квартал 149, парцел XX, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.501.3137; 07603.501.2720; 07603.902.419 и 07603.501.2718, съгласно скица № 15-1195802-03.11.2021 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС № 4558/15.11.2021 г., начална продажна цена на имота: 2 788,00 лв. /две хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 836,40 лв. (осемстотин тридесет и шест лева и четиридесет стотинки).

2. Поземлен имот 07603.909.34, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 190 кв. м, стар номер 909034, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.33 и 07603.909.73, съгласно скица № 15-1059293-29.09.2021 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №4536/20.10.2021 г., начална продажна цена на имота: 752,00 лв. /седемстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 225,60 лв. (двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки).

3. Поземлен имот 07603.909.32, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 391 кв. м, стар номер 909032, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.909.73, 07603.909.33 и 07603.909.66, съгласно скица № 15-1059295-29.09.2021 г. на СГКК – гр. Русе. За имота е съставен АЧОС №4537/20.10.2021 г., начална продажна цена на имота: 1550,00 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 465,00 лв. (четиристотин шестдесет и пет лева и нула стотинки).

4. Поземлен имот 07603.909.46, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 909 кв. м, стар номер 909046, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.149.905; 07603.909.61; 07603.909.47; 07603.909.45, съгласно АЧОС №3522/09.01.2019 г. и скица № 15-939543-17.12.2018 г., начална продажна цена на имота: 3599,00 лв. /три хиляди петстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1079,70 лв. (хиляда седемдесет и девет лева и седемдесет стотинки).

5. Поземлен имот 07603.501.2822 по КККР на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 736 кв. м, стар номер 2691, квартал 164, парцел VIII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 07603.501.3020; 07603.501.2689; 07603.501.2823; 07603.501.3023, съгласно АЧОС № 3464/19.07.2018 г. и скица № 15-253395-24.04.2018 г., начална продажна цена на имота: 5652,00 лв. /пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1695,60 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13.05.2022 г., при следните условия:

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,област Русе

 

 

26.05.2022 10:25

Обява

 

О Б Я В А

 

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс и за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед № РД-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили.

2. Кандидатите за за приемане  трябва да отговарят на следните изисквания: 

-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 

-да притежават образование, съответстващо на длъжността;

-да не са навършили  пределна възраст за служба в доброволния резерв и да не им остават по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв; 

- годни са за военна служба; 

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация;

 - са психологично пригодни;

 

3. До 29.07.2022 г., кандидатите за длъжностите да подадат заявление до началника на ЦВО за кандидатстване в доброволния резерв и до командира на Военноморските сили, чрез структурите на ЦВО-за длъжностите във военните формирования от Военноморските сили.


 

За контакт и информация за конкурса: 

- Офис за военен отчет-гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I ” № 3, тел.:0889756330

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg


 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-360_konkurs_dob_rezerv.pdf

 

08.04.2022 15:35