Обяви

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД-11-263/27.05.2024 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.06.2024 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І“ № 1, относно:

1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот 57368.501.234, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. Янтра № 35, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 915 кв. м, стар номер 234, квартал 13, парцел III, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 57368.501.233, 57368.501.235, 57368.501.246, 57368.501.247, 57368.501.248, 57368.501.989, съгласно АЧОС № 4958 от 15.03.2024 г. и скица № 15-253861-

14.03.2024 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4520,00 лв. (четири хиляди петстотин и двадесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1356,00 лв. (хиляда триста петдесет и шест лева и нула  стотинки);

1.2. Поземлен имот 07603.215.13, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1861 кв. м, стар номер 215013, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.215.12, 07603.215.2, 07603.233.466, 07603.909.1, 07603.909.58, съгласно АЧОС № 4068 от 24.07.2020 г. и скица № 15-386713-15.04.2024 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 4953,00 лв. (четири хиляди деветстотин петдесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 1485,90 лв. (хиляда четиристотин осемдесет и пет лева и деветдесет  стотинки);

1.3. Поземлен имот 07603.9.358, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. БЕЗ МЕСТНОСТ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 1852 кв. м, стар номер 000358, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.908.588, 07603.9.359, съгласно АЧОС № 3907 от 13.03.2020 г. и скица № 15-487571-03.06.2019 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 9243,00 лв. (девет хиляди двеста четиридесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 2772,90 лв. (две хиляди седемстотин седемдесет и два лева и деветдесет  стотинки).

2. Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, както следва:

2.1 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м., съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в част от урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 07603.502.501 по КККР на гр. Бяла, частна общинска собственост съгласно АЧОС №4965/09.04.2024 г., скица № 15-337293-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2388.00 лв. (две хиляди триста осемдесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 716,40 лв. (седемстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки);

2.2 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) III в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.502 по КККР на гр. Бяла, частна общинска собственост съгласно АЧОС №4966/09.04.2024 г., скица № 15-337294-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.3 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.503 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4967/09.04.2024 г., скица № 15-337297-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.4 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.504 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4968/10.04.2024 г., скица № 15-337298-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.5 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.505 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4969/10.04.2024 г., скица № 15-337299-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.6 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXI в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.520 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4970/10.04.2024 г., скица № 15-337300-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.7 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.521 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4971/10.04.2024 г., скица № 15-337301-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.8 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.522 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4972/10.04.2024 г., скица № 15-337302-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.9 За изграждане на „Жилищна сграда с гараж“ на един етаж без сутерен, със застроена площ 96 кв. м. и разгъната застроена площ 96 кв. м. съгласно виза за проектиране от Главния архитект на Община Бяла в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV в кв. 84 по регулационния план на гара Бяла, одобрен със Заповед № 119/1988 г., представляващ с поземлен имот с идентификатор 07603.502.523 по КККР на гр. Бяла частна общинска собственост съгласно АЧОС №4973/10.04.2024 г., скица № 15-337303-03.04.2024 г. на СГКК-гр. Русе, с начална тръжна цена: 2034.00 лв. (две хиляди тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 610,20 лв. (шестстотин и десет лева и двадесет стотинки);

2.10 За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 3 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”, вид собств. общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП за паркинг, с площ на целия имот 3390 кв.м. по КККР на гр. Бяла (съгласно АЧОС №3609/29.05.2019 г.) и УПИ ХV-За обслужваща транспортна зона квартал 39 по регулационния план на гара Бяла, с начална тръжна цена: 24 823.00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7446.90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);

2.11 За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 4 със застроена площ от 100,00 (сто цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”, вид собств. общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП за паркинг, с площ на целия имот 3390 кв.м. по КККР на гр. Бяла (съгласно АЧОС №3609/29.05.2019 г.) и УПИ ХV-За обслужваща транспортна зона квартал 39 по регулационния план на гара Бяла – с начална тръжна цена 24 823.00 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и три лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 7446.90 лв. (седем хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки);

2.12 За изграждане на обслужващ и търговски обект върху терен № 5 със застроена площ от 150,00 (сто и петдесет цяло и нула) кв.м. съгласно приложената схема за обекти за търг за ОПС на Главния архитект на Община Бяла върху част от имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 07603.502.803, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Васил Априлов”, вид собств. общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП за паркинг, с площ на целия имот 3390 кв.м. по КККР на гр. Бяла (съгласно АЧОС №3609/29.05.2019 г.) и УПИ ХV-За обслужваща транспортна зона квартал 39 по регулационния план на гара Бяла, с начална тръжна цена: 37 234.00 лв. (тридесет и седем хиляди двеста тридесет и четири лева и нула стотинки) без ДДС, депозит: 11170.20 лв. (единадесет хиляди сто и седемдесет лева и двадесет стотинки).

3. Отдаване под наем на имоти и части от имоти – частна общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

3.1. Терен с площ 21,00 кв.м, представляващ част от поземлен имот 57368.501.945, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, ул. „9-ти септември“ № 64-б, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 13319 кв. м, квартал 67, парцел I, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно Скица №15-272232-18.03.2024г., АЧОС №4959/19.03.2024 г., при граници на имота: 57368.501.1033; 57368.501.781; 57368.501.1018; 57368.501.1027; 57368.501.1030; 57368.501.779; 57368.501.780, при граници на терена с площ от 21 кв. м.: от три страни терен на имота и ПИ 57368.501.780, за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит: 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки);

3.2. Сграда 07603.501.1716.3, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. Г.БЕНКОВСКИ № 25, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, представляваща част от поземлен имот 07603.501.1716, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 25, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За автогараж, площ 3797 кв. м, стар номер 1716, квартал 81, парцел ХVІ-1716, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно Скица №15-23971-15.01.2019 г., АЧОС №3537/07.02.2019 г., при граници на сграда от три страни терен на ПИ 07603.501.1716 и сграда 07603.501.1716.1, за търговска дейност и услуги, при начална наемна цена – 5,00 лв. (пет лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит: 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки);

3.3. Поземлен имот 57368.19.537, област Русе, община Бяла, с. Полско Косово, м. ТАТАР ЯЛА, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 24811 кв. м, стар номер 019041, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1711/17.10.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 57368.19.35, 57368.19.46, 57368.19.513, 57368.19.514, 57368.19.515, 57368.19.524, 57368.19.525, 57368.19.536, за земеделски нужди, при начална наемна цена – 70.00 лв. (седемдесет лева и нула стотинки) за декар на година и депозит: 521.03 лева (петстотин двадесет и един лева и три стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба или за учредяване на отстъпено право на строеж е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

III.  До участие в търга по т. I от настоящата заповед за продажба, учредяване на отстъпено право на строеж и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 17.06.2024 г., при следните условия: 

Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за продажба [продажба, учредяване на отстъпено право на строеж или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая №101.

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

27.05.2024 14:30

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД-11-204/24.04.2024 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.05.2024 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І“ № 1, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Землище гр. Бяла – 07603.166.877,07603.166.879,07603.910.368,07603.166.523,07603.41.14,07603.61.38,07603.61.39,07603.61.61,07603.90.2,07603.113.3,07603.115.9,07603.143.25,07603.152.30,07603.166.9,07603.167.5,07603.169.4,07603.184.18,07603.184.38,07603.186.9,07603.187.7,07603.187.12,07603.187.22,07603.187.24,07603.187.35,07603.189.20,07603.192.30,07603.196.9,07603.196.14,07603.198.21,07603.199.12, 07603.203.18,07603.203.19,07603.205.48,07603.205.53,част от 07603.903.35,07603.903.37,част от 07603.903.41,част от 07603.903.62,част от 07603.903.64,част от 07603.903.107,07603.906.409

 

Землище с. Бистренци –04162.127.59

 

Землище с. Лом Черковна - 05133.2.13, 05133.6.32,част от 05133.6.35,05133.14.1,05133.14.7,05133.14.9,05133.14.12,05133.14.13,05133.14.16,05133.14.17,05133.14.18,05133.14.19,05133.14.37,05133.14.38,05133.14.39,05133.14.46,05133.15.17,05133.42.46,05133.55.17,05133.57.5,05133.78.24,05133.78.25,05133.84.12,05133.84.20,05133.84.22,05133.84.23,05133.84.27,05133.84.28,05133.100.34

 

Землище с. Босилковци - 05743.117.1

 

Землище с. Ботров - 05877.2.25,05877.1.16,05877.10.5,05877.14.4,05877.28.21,част от 05877.28.26,05877.31.7,05877.37.10

 

Землище с. Дряновец – част от 23916.17.10,част от 23916.19.18,23916.33.35,част от 23916.45.16,23916.51.143,част от 23916.54.5,част от 23916.81.34,част от 23916.86.1,част от 23916.92.22,част от 23916.95.9,23916.105.20,23916.109.28,23916.114.123916.117.77,23916.117.78,23916.118.7,23916.118.32,23916.121.20

 

Землище с. Копривец - 38529.93.31,38529.158.13,38529.184.18

 

Землище с. Пейчиново – част от 55720.36.23, ,55720.49.98,55720.43.31,55720.61.29,55720.68.5,55720.79.1

 

Землище с. Полско Косово - 57368.45.79,57368.16.22,57368.19.40,57368.19.41,57368.25.19, 57368.26.32,57368.29.33,57368.31.38, 57368.47.33,57368.47.35,57368.50.35,57368.52.3,57368.54.3,57368.55.6,57368.58.27,57368.71.31,57368.73.61,57368.74.1,57368.86.18,57368.87.1,57368.88.1,57368.89.7,57368.89.9,57368.89.29,57368.90.1057368.90.29,57368.90.37,57368.90.614,57368.91.10,57368.97.26,57368.101.25,57368.104.28,57368.105.23,57368.106.20,57368.107.10,57368.116.12,57368.118.26,част от 57368.125.3,57368.132.8

 

Землище с. Стърмен - 70130.42.113,70130.11.18,70130.23.13,70130.24.2,70130.24.7,70130.24.11,70130.24.12,70130.24.13,70130.24.15,70130.24.24,70130.24.27,70130.24.28,70130.25.6,70130.25.10,70130.35.7,70130.45.154,70130.45.150,70130.45.7, 70130.45.155

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти- общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти –общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 май 2024 г. при следните условия:

1. Документацията за участие за имотите по т. I от настоящата заповед се закупува за всяко отделно землище поотделно и се получава срещу представен приходен документ в сградата на Общинска администрация- Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1, стая 205.

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение]).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая №101.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

24.04.2024 17:45

Обява

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал.1 във връзка с чл. 86, т. 1 и сл. от НРППСОВППУНРИВОбС, в изпълнение на Решение № 68 по протокол № 8/28.03.2024 г. на Общински съвет Бяла, област Русе със Заповед № РД-11-143/03.04.2024 г. на Кмета на Община Бяла е обявен публичен търг с тайно наддаване на 19.04.2024г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

  1. Продажба на общинско имущество, движими вещи- сепарирани отпадъци (11 позиции) при Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

Артикул

Ед. цена (лв./кг.)

Брой бали

 

Общо количество в кг.

Стойност

(лв.)

Депозит

(лв.)

1.

СМЕСЕНА ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0,23

60

15 000

3450,00

1035,00

2.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ПРОЗРАЧЕН

0,25

100

26 000

6500,00

1950,00

3.

ЧЕРНИ МЕТАЛИ-СМЕС ТЪНКИ

0,35

 -

60 000

21000,00

6300,00

4.

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ-КЕН

1,50

40

6 000

9000,00

2700,00

5.

ПОЛИЕТИЛЕН ПЕ - ЦВЕТЕН

0,16

150

40 000

6400,00

1920,00

6.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ- БЯЛ

0,80

400

90 000

72000,00

21600,00

7.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ-ЗЕЛЕН

0,45

100

20 000

9000,00

2700,00

8.

СМЕСЕНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗАМЪРСЕНА

0,08

800

280 000

22400,00

6720,00

9.

ХДП- ПОЛИЕТИЛЕН С ВИСОКА ПЛЪТНОСТ

0,30

80

16 000

4800,00

1440,00

10.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ- СИН

0,50

120

27 000

13500,00

4050,00

11.

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ- КАФЯВ

0,25

60

12 000

3000,00

900,00

Общо

 

1910

592000

171050,00

 

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 18.04.2024г. от 10.00 до 12.00ч. и от 13:00 до 15:00ч., след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 18.04.2024г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозит се внася за всеки артикул отделно по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на всички видове отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

04.04.2024 05:09

Обява за провеждане на конкурс за  войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за  войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № ЗРД-190/07.02.2024г. на командира  на  Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, вб страната или в чужбина на 28 (двадесет и осем) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС)  

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

 

         3. Срок за подаване на документите-08.03.2024г. , чрез структурите на ЦВО.

         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

         5. Конкурса включва:

           -тест за проверка на общата култура;

           -изпит за определяне на физическата годност.

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_sks-13.02.24.pdf

10.02.2024 07:35

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс завойници от Военните формирования от Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

     1. Със заповед № РД-83/06.02.2024г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура за обявяване на 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности  за войници във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

      -За в.ф. 32040-Крумово-13 длъжности;      

      -За в.ф. 26450-София-6 длъжности;

      -За в.ф. 54270- Пловдив-2 длъжности;       

      -За в.ф. 44510-София-4 длъжности;

      -За в.ф. 28540- Труд-1длъжност;               

      -За в.ф. 38550-Локвата-1 длъжност;

      -За в.ф. 34820- Батак-3 длъжности;

      -За в.ф. 26030-Безмер-19 длъжности;

      -За в.ф.36160-Ст.Загора-5длъжности;

      -За в.ф. 52090-Д.Митрополия-6 длъжности;

      -За в.ф. 26810-Поповица- 9 длъжност;

      -За в.ф. 26600-Батово-3 длъжности;

      - За в.ф. 34630-Божурище-15 длъжности;

      -За в.ф. 28770-Балчик-10 длъжности;

      -За в.ф. 54320-Божурище -7 длъжност;

      -За в.ф. 26450-Кичево-1 длъжност;

      -За в.ф. 24980-Божурище -9 длъжности;

      -За в.ф. 36780-Шабла-3 длъжности;

      -За в.ф. 32610-Банкя-17 длъжности;

      -За в.ф. 26720-Черноморец-4 длъжности;

      -За в.ф. 34420-Костинброд-10 длъжности;

      -За в.ф. 42130-Боровец-2 длъжности;

      -За в.ф. 42520-Щръклево-3 длъжности;

      -За в.ф. 24900-София-3 длъжности.

    2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

    3. Срок за подаване на документите-22.03.2024

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-09.02.24.pdf

06.02.2024 10:30

Обява

 

О Б Я В А

за приемане на срочна служба в доброволния резерв

         1. Със заповед № ОХ-117/02.02.2024г. на министъра на отбраната са обявени 250  (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на следните длъжности:

              1.1. Младши специалист в НВУ „Васил Левски” -90 места;

              1.2. Младши специалист  по артилерия и противовъздушна отбрана-Факултет по „Артилерия ,ПВО и КИС-гр. Шумен- 60 места;

              1.3. Младши изпълнител-военно формирование 22 160-Плевен-100 места.

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат  най- малко основно образование,  да не са по възрастни от 40 години, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство, да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

         3. Срочната служба в доброволния резерв да започне на 10.09.2024г. Срочната служба се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца. И включва последователно минаване на следните етапи: начална военна подготовка, специална военна подготовка  и изпълнение на задачи в състава на военно формирование. За времето на изпълнение на срочната служба резервистите са със статут на военнослужещи, получават основно месечно възнаграждение, имат осигурено настаняване

         4. Срок за подаване на документите-до 30.04.2024г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/ox-117-2024.pdf

02.02.2024 11:35

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили

гражданско висше училище в страната или в чужбина

в Командване за логистична поддръжка

 

1. Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 3(три) длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 48960-София от състава на Командване за логистична поддръжка.

         2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

        3. Срок за подаване на документите-29.03.2024

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

 

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_klp-31.01.24.pdf

09.01.2024 10:30

Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-01-11/08.01.2024г. на командира  на Командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности  за матроси(войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

      -За в.ф. 56080-Варна-5 длъжности;

      -За в.ф. 28580- Варна-3 длъжности;

      -За в.ф. 38920- Варна-5 длъжности;

      -За в.ф. 22580- Варна-3 длъжности;

      -За в.ф. 28430-Варна-2 длъжности;

      -За в.ф. 38010-Варна- 1 длъжност;

      - За в.ф. 26800-Варна-4 длъжности;

      -За в.ф. 54830-Варна-1 длъжност;

      -За в.ф. 34410-Варна-2 длъжности;

      -За в.ф. 32300-Варна-1 длъжност;

      -За в.ф. 18360-Бургас-5 длъжности;

      -За в.ф. 22480-Бургас-1 длъжност;

      -За в.ф. 24830-Бургас-1 длъжност.

 

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

         3. Срок за подаване на документите-09.02.2024

         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava-vms-15.02.24.pdf

08.01.2024 11:15