Обяви

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-438/20.10.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.11.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

I. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за срок от 3 (три) години, както следва:

1. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3219, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За площад, площ 8687 кв. м, пред х-л Янтра, съгласно Скица № 15-1145007-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3219 и ПИ с идентификатор 07603.501.587, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат. при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). За имота има сключен договор за наем със срок до 29.11.2021 г.

2. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.2934, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, пл. ЕКЗАРХ ЙОСИФ ПЪРВИ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 933 кв. м, пред ТБ ОББ, съгласно Скица № 15-1146243-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.2934 и ПИ с идентификатор 07603.501.953, съгласно схема за монтиране на кафе-автомат. при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). За имота има сключен договор за наем със срок до 05.11.2021 г.

3. Терен с площ от 1.00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.501.3189, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 2972 кв. м, до автобусна спирка, съгласно Скица № 15-1146246-08.12.2020 г., при граници на терен с площ 1 кв. м.: от всички страни терен на ПИ с идентификатор 07603.501.3189, съгласно схема за  монтиране на кафе-автомат. при начална наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). За имота има сключен договор за наем със срок до 29.11.2021 г.

IІ. Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за срок от 5 (пет) години, както следва:

1. Терен с площ от 20.00 кв.м, представляващ част от УПИ IV-781,кв.67, по регулационния план на с. Полско Косово, с местонахождение с. Полско Косово, ул. „Христо Терзиев" №23-а, съгласно Скица №10/2006г., АЧОС №1080/07.03.2006 г., при граници на имота: улица, от три страни УПИ II-779 в кв. 67 по плана на с. Полско Косово, при граници на терен с площ 20 кв. м.: от четири страни терен на имота, за поставяне на павилион за търговска дейност. при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки). За имота има сключен договор за наем със срок до 08.12.2021 г.

2. Магазин с площ от 42.00 кв.м, представляващ сграда 07603.501.2362.2, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, вид собств. Общинска, функц. предн. Сграда за обществено хранене, брой етажи 1, застроена площ 60 кв. м, при граници: север- ул. „Васил Левски“; изток- Поземлен имот 07603.501.2724; юг- Поземлен имот 07603.501.2724; запад- Поземлен имот 07603.501.2724, съгласно АЧОС №7/1995г. и Скица№15-939353-17.12.2018г. и Скица№406/25.11.2015г., за обект за търговска дейност, при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв. м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

3.   Терен с площ 16,00 кв. м. представляващ част от Поземлен имот 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв.м., стар номер 82, квартал 34, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за поставяне на повилион за търговска дейност, съгласно скица № 15-1146245-08.12.2020 г. и АЧОС №547/08.04.2004 г., при граници на имота: 07603.502.80; 07603.502.83; 07603.502.732; 07603.502.703. при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

 1. Терен с площ от 7.2 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 07603.502.82, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 10, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 975 кв. м, стар номер 82, квартал 34, съгласно Скица № 15-1146245-08.12.2020 г., и АЧОС №547/2004г. г., при граници на терен с площ 7,2 кв. м.: от три страни терен на ПИ с идентификатор 07603.502.82 и ПИ с идентификатор 07603.502.703, съгласно схема за поставяне на павилион за търговска дейност. при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки)За имота има сключен договор за наем със срок до 05.12.2021 г.
 2. Самостоятелен обект в сграда (СОС) 07603.501.1064.1.1, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, пл. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ, ет. 1, обект 7, вид собств. Общинска частна, тип За търговска дейност, бр. нива 1, площ по документ 12.75 кв. м, 4,88 % ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно АЧОС № 3359 от 24.08.2017 г. и схема на самостоятелен обект №15-489482-06.10.2017 г.; за извършване на търговска дейност при начална наемна цена – 3,00 лв. (три лева и нула стотинки) на кв.м. на месец без ДДС и депозит 200.00 лева (двеста лева и нула стотинки).

III. Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 1. Поземлен имот 07603.501.2696, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, бул. ОКРЪЖЕН, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 806 кв. м, стар номер 2696, квартал 165, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.3104; 07603.501.2697; 07603.501.2890; 07603.501.2693; 07603.501.2695, съгласно АЧОС № 3389 от 22.11.2017 г. и скица № 15-530201-26.10.2017 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5 618,00 лв. /пет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1 685,40 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и пет лева и четиридесет стотинки).
 2. Поземлен имот 07603.501.2895, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. ЯНТРА № 34, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 810 кв. м, квартал 162, парцел V, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК., при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.501.2896; 07603.501.3101; 07603.501.2789; 07603.501.3180, съгласно АЧОС № 3520 от 09.01.2019 г. и скица №15-924189-11.12.2018 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 5 646,00 лв. /пет хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 1 693,80 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и три лева и осемдесет стотинки).

IV. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС, а за отдаване под наем- 10.00 (десет) лева без ДДС.

V.  До участие в търга по т. І, т. II и т. III за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация.

VI. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 ноември 2021 г. при следните условия: 

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

20.10.2021 11:55

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-437/201.10.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 08.11.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена) и депозит за участие за всеки отделен продукт (артикул), съгласно посочената по-долу таблица, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

Ед. цена (лв./кг. с ДДС)

Количество
(кг.)

Стойност

(лв. с ДДС)

Депозит за участие

(лв.)

1.

Смесена твърда пластмаса

0,30

26400

7920,00

2376,00

2.

Полиетилен ПЕ прозрачен

0,20

13200

2640,00

792,00

3.

Полиетилен терефталат ПЕТ син

0,25

11000

2750,00

825,00

4.

HDPE

0,35

15400

5390,00

1617,00

5.

Черни метали смес тънки

0,40

60000

24000,00

7200,00

6.

Цветни метали КЕН

0,80

4800

3840,00

1152,00

7.

Полиетилен ПЕ цветен

0,20

46000

9200,00

2760,00

8.

Смес велпапе и хартия замърсени

0,05

48000

2400,00

720,00

Общо:

224800

58140.00

 

 

II. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за участие в тръжната процедура и ОПРЕДЕЛЯМ цената на 1 (един) комплект тръжна документация за покупко – продажба в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС.

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търга до 05.11.2021 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 13:00 до 15:00 часа, след предварително записване на телефон: 0888 652749 – Татяна Коцева–Директор на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

V. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 05 ноември 2021 г. 

1. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 205.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед.

2. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Бяла:  IBAN BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, „Банка ДСК“ ЕАД- клон Бяла, като в документа задължително се посочва основанието за внасянето му (депозит за участие в търг за артикул № …..[описва се вещта, за която се подава предложение] ).

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 1, стая 101.

Предложения за участие могат да бъдат подавани за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата по т. I от настоящата заповед. Върху плика се изписват и номера и наименованията на видовете отпадъци (артикули), за които се участва в търга.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Кмета на Община Бяла.

 

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

 

 

20.10.2021 11:55

Обява

 

      Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България започва процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Обявени са 150 вакантни длъжности. 120 от тях са за длъжността „младши специалист”, в която приетите ще изпълняват служба в НВУ„ Васил Левски”-гр. Велико Търново и 30 от тях- във Факултет-„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен. Подборът на кандидатите ще се извършва от Централно военно окръжие. Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10.01.2022г. Кандидатите следва да подадат чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ, в срок до 20 работни дни от публикуването на заповедта на страницата на Министерство на отбраната, прилагайки посочените в нея документи. Могат да кандидатстват лица:

 1. които имат завършено най-малко основно образование;

 2. са годни за служба в доброволния резерв;

 3. психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

 4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията;

 5. срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р;

 6. нямат друго гражданство;

 7. не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

 8. нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

 

      Кандидатите кандидатстват за една длъжност. Обучението се организира от НВ, като успешно завършилите получават удостоверения за придобита военноотчетна специалност на резервистите. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок от 6 месеца и включва индивидуална и колективна подготовка. По време на срочната служба, срочнослужещите са със статут на военнослужещ. За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът ще получава основно месечно възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност и присвоенното военно звание. На кандидатите ще е осигурено и настаняване, при условия и ред, определни с акт на министъра на отбраната.

      Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

 

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3

телефон: 0889 756 330

 

Линк към обявата: 

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-vakantni-dlzhnosti-za-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-v

 

29.09.2021 10:10

Обява

ОБЯВА

Със Заповед № РД11-400./27.09.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.10.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост и имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № Р 2506 РХ, година на първа регистрация 1991 г., брой места 4+1, рама № W0L000087N1060115, двигател № 17D14287150, цвят зелен при начална тръжна цена 990.00 лв. (деветстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева и нула стотинки).

2. Специален автомобил марка „ЗИЛ“, модел 131, с рег. № Р 8675 ВС, година на първа регистрация 2015 г., брой места 2+1, рама № 732650, двигател № 828337, цвят зелен при начална тръжна цена 7 710.00 лв. (седем хиляди седемстотин и десет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 2 313,00 лв. (две хиляди триста и тринадесет лева и нула стотинки). 

3. Товарен автомобил марка „УАЗ“, модел 3741, с рег. № Р 6426 РА, година на първа регистрация 1994 г., брой места 1+1, рама № R0244944, двигател № 40102446, цвят светло сив при начална тръжна цена 990.00 лв. (деветстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 297,00 лв. (двеста деветдесет и седем лева и нула стотинки).

4. Специален автомобил марка „Шкода”, модел 706 РТТН, с рег. № Р 0030 АХ, година на първа регистрация - 1974 г., брой места 3+1, рама № 86034401, двигател № Е580949185 цвят – червен/бял при начална тръжна цена 4 060.00 лв. (четири хиляди и шестдесет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 218,00 лв. (хиляда двеста и осемнадесет лева и нула стотинки). 

5. Специален автомобил марка „Мерцедес”, модел 1617, с рег. № Р 6123 РС, година на първа регистрация - 1991 г., брой места 5+1, рама № WDB61701415556744, двигател № 36695210119370 цвят оранжев/сив при начална тръжна цена 6 210.00 лв. (шест хиляди двеста и десет лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 863,00 лв. (хиляда осемстотин шестдесет и три лева и нула стотинки).

6. Поземлен имот с идентификатор 07603.502.208, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 17, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 768 кв. м, стар номер 13, квартал 19, парцел XIII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори: 07603.502.207; 07603.502.706; 07603.502.210; 07603.502.209; 07603.502.203; 07603.502.204, съгласно АЧОС № 4337 от 28.04.2021 г. при начална тръжна цена 5 407.00 лв. (пет хиляди четиристотин и седем лева и нула стотинки) без ДДС, депозит 1 622,10 лв. (хиляда шестстотин двадесет и два лева и десет стотинки).

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е в размер на 30.00 (тридесет лева и нула стотинки) лева без ДДС. 

III. До участие в търга по т. І за продажба на движими вещи – частна общинска собственост и имот – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и да направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 13 октомври 2021 г.  

1. Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл.„Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася, за всеки един обект отделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за …..[описва се движимата вещ/поземления имот, за която/който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават в запечатан непрозрачен плик за всеки един обект отделно в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

27.09.2021 18:02

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-380./10.09.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 27.09.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот № 07603.906.622;07603.127.99;07603.908.171;07603.127.190;07603.34.221;07603.901.231;07603.260.253;07603.166.298;07603.179.299;07603.910.309;07603.903.313;07603.902.918;07603.902.919;07603.906.621;07603.906.626;07603.274.417;07603.902.920;07603.28.439;07603.910.447;07603.274.545;07603.274.546;07603.211.561;07603.211.562;07603.149.571;07603.908.587;07603.908.588;07603.180.590;07603.180.592;07603.901.597;07603.63.630;07603.211.671;07603.211.672;07603.912.694;07603.4.786;07603.4.787;07603.211.800;07603.211.801;07603.28.819;07603.149.853;07603.84.854;07603.274.864;07603.274.866;07603.59.870;07603.166.873;07603.910.878;07603.240.880;07603.4.892;07603.267.903;07603.267.904;07603.149.905;07603.211.952;07603.211.954;07603.901.958;07603.211.962;07603.211.965;07603.211.967; 07603.9.5;07603.13.15;07603.14.17;07603.18.15;07603.19.4;07603.123.11;07603.123.12;07603.235.20;07603.255.6;07603.902.631;07603.902.632;07603.902.633;07603.902.634;07603.902.649;07603.902.665;07603.903.202;07603.903.205;07603.903.213;07603.903.214;07603.903.223;07603.903.224;07603.904.167;07603.905.38;07603.905.41;07603.905.43;07603.905.44;07603.906.529;07603.907.328;07603.990.3

2. Землище с. Бистренци поземлен имот №04162.20.1;04162.21.1;04162.21.2;04162.26.1;04162.26.2;04162.26.3;04162.28.1;04162.29.1;04162.30.1;04162.31.1;04162.32.1;04162.33.1;04162.34.1;04162.36.1;04162.37.1;04162.38.1;04162.39.1;04162.40.1;04162.42.1;04162.50.1;04162.52.1;04162.53.1;04162.54.1;04162.58.1;04162.60.3;04162.60.13;04162.83.1;04162.83.2;04162.83.3;04162.400.4;04162.85.1;04162.86.1;04162.89.1;04162.109.1;04162.109.2;04162.109.3;04162.109.4;04162.109.5;04162.119.1;04162.121.1;04162.141.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот №05133.4.4;05133.86.40;05133.76.46;05133.77.47;05133.100.69;05133.2.81;05133.2.82;05133.2.94;05133.15.101;05133.100.103;05133.103.114; 05133.61.124;05133.61.132;05133.55.151; 05133.16.217;05133.20.281;05133.73.1;05133.100.32

4. Землище с. Босилковци поземлен имот №05743.29.3;05743.35.40;05743.46.102;05743.53.8;05743.38.185;05743.139.13;05743.38.190;05743.38.189;05743.38.188,;05743.38.187;05743.38.186;05743.38.191;05743.18.29;05743.18.30;05743.38.192;05743.38.193;05743.38.195;05743.38.194;05743.103.86;05743.110.48;05743.103.84;05743.36.55;05743.125.67;05743.125.68;05743.104.69;05743.121.72;05743.121.73;05743.121.78;05743.108.82;05743.108.83;05743.38.196;05743.47.106;05743.49.112;05743.49.114;05743.49.115;05743.48.122;05743.49.124;05743.54.127;05743.118.134;05743.38.197;05743.136.150;05743.56.164;05743.132.169;05743.121.196;05743.121.197;05743.121.201;05743.75.214;05743.79.217;05743.103.249;05743.99.258;05743.115.263;05743.79.324;05743.57.325;05743.108.326;05743.99.336;05743.79.337;05743.135.356;05743.58.357;05743.25.68;05743.32.12;05743.32.18;05743.95.1;05743.102.1;05743.104.1;05743.124.2;05743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот №05877.2.24;05877.49.22;05877.47.23;05877.34.28;05877.6.57;05877.15.45;05877.30.47;05877.16.57;05877.30.70;05877.33.79; 05877.49.92;05877.42.96;05877.35.97;05877.49.98;05877.42.100;05877.42.101;05877.42.102;05877.38.105;05877.38.106;05877.39.114;05877.40.116;05877.28.118;05877.38.120;05877.32.121;05877.49.127;05877.21.131;05877.49.132;05877.21.134;05877.42.139;05877.42.140;05877.37.141;05877.24.145;05877.48.151;05877.51.158;05877.51.163;05877.14.169;05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот №23916.133.68;23916.117.73;23916.78.219;23916.96.261;23916.97.262;23916.97.263;23916.120.269;23916.95.270;23916.121.278;23916.99.281;23916.98.282;23916.27.1;23916.30.1;23916.31.1;23916.34.1;23916.34.2;23916.37.3;23916.41.1;23916.43.1;23916.55.2;23916.56.1;23916.61.1;23916.77.1;23916.78.3;23916.80.1;23916.82.1;23916.82.2;23916.102.1;23916.108.3;23916.108.4;23916.122.1;23916.124.1;23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот №38529.1.23;38529.1.24;38529.1.39;38529.1.43;38529.1.98;38529.1.107;38529.1.115;38529.1.135;38529.1.147;38529.1.153;38529.1.155;38529.1.158;38529.1.156;38529.1.164;38529.1.163;38529.1.162;38529.1.168;38529.1.169;38529.1.179;38529.1.186;38529.1.210;38529.1.214;38529.1.215;38529.1.222;38529.1.223;38529.1.224;38529.1.225;38529.1.226;38529.1.252;38529.1.253;38529.1.254;38529.1.291;38529.1.309;38529.1.311;38529.1.312;38529.1.315;38529.1.342;38529.1.343;38529.1.348;38529.1.350;38529.1.351;38529.1.364;38529.1.368;38529.1.369;38529.1.370;38529.1.407;38529.1.519;38529.1.521;38529.1.522;38529.1.523;38529.1.900;38529.1.905;38529.1.906;38529.76.100;38529.76.104;38529.85.1;38529.91.2;38529.104.1;38529.142.1;38529.149.1;38529.179.106;38529.186.1;38529.187.1;38529.207.1

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот №55720.44.65;55720.64.153;55720.58.55;55720.58.56;55720.58.58;55720.12.27;55720.99.8;55720.98.8;55720.95.9;55720.94.10;55720.58.54;55720.58.52;55720.49.60;55720.67.66;55720.65.73;55720.111.75;55720.103.77;55720.119.88;55720.119.89;55720.96.99;55720.96.100;55720.96.105;55720.96.106;55720.97.109;55720.91.111;55720.76.117;55720.80.122;55720.81.123;55720.75.125;55720.86.148;55720.65.153;55720.107.160;55720.99.161;55720.58.209;55720.100.230;;55720.65.241;55720.65.242;55720.9.244;55720.73.245;55720.80.246;55720.101.253;55720.112.256;55720.101.257;55720.58.258;55720.65.261;55720.95.1;55720.96.1

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот №55988.15.61;55988.39.20;55988.7.21;55988.7.33;55988.7.34;55988.9.43;55988.9.44;55988.15.62;55988.2.73;55988.40.74;55988.35.81;55988.22.87;55988.18.105;55988.17.107;55988.30.118;55988.40.119;55988.27.127;55988.37.132;55988.28.135;55988.9.146;55988.4.147;55988.24.158;55988.23.159; 55988.17.170;55988.17.189;55988.39.212

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот № 57368.14.72;57368.16.31;57368.16.40;57368.83.60;57368.142.68;57368.142.69;57368.45.71;57368.136.74;57368.142.76;57368.45.78;57368.136.82;57368.32.83;57368.136.87;57368.32.89;57368.142.90;57368.46.95;57368.27.96;57368.44.98;57368.142.99;57368.32.105;57368.46.107;57368.48.110;57368.126.113;57368.102.120;57368.32.125;57368.132.127;57368.145.129;57368.132.131;57368.132.138;57368.132.139;57368.48.144;57368.143.148;57368.72.149;57368.135.151;57368.48.154;57368.143.159;57368.76.182;57368.56.183;57368.72.198;57368.69.204;57368.144.222;57368.81.225;57368.144.252;57368.78.269;57368.80.294;57368.118.295;57368.118.297;57368.105.298;57368.119.299;57368.119.302;57368.80.310;57368.122.312;57368.119.313;57368.139.319;57368.120.322;57368.121.323;57368.121.326;57368.121.329;57368.126.2;57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот №70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

                      II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС.

                      III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

                      IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 септември 2021 г.

                      1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника).

                      2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ).

                      3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла

област Русе

 

13.09.2021 03:43

Обявление

Община Бяла, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Заедно вървим към успехи” (Проекта) по Национална  програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация” ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на длъжностите за ДЕЙНОСТ 3.1.

          За изпълнение индикаторите на Проекта ще бъдат назначени следните лица:

          ЗА ДЕЙНОСТ 3.1:

          3 лица на Трудов договор на длъжност „Образователен медиатор“ на 8 часа;

          І. Изисквания и описание на основните задължения и отговорности за заемане на длъжността „Образователен медиатор“:

         На длъжностите за ДЕЙНОСТ 3.1:

 1.  Могат да бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:
 •  степен на завършено образование - средно;
 •  професионален опит/квалификация - не се изисква;
 •  наличие на професионален опит се счита за предимство;
 •  да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 •  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 •  да имат мотивация и умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 1. Основни задължения и отговорности за длъжността „Образователен медиатор“:
  1. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище  и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
  2. Съдейства за обхващането и задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище;

 2.3. Посещава семействата на децата, които подлежат на задължителна училищна подготовка, организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

 2.4. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; попълва заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултати; информира семействата на учениците и местната общност, относно специфични правила и изисквания в училището;

2.5.  Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

  1.  Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
  2. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
  3.  Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците; осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
  4.  Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции, учениците, семействата и местната общност;
  5. Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на  училището;
  6. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководствата на училищата и по тяхна покана участва в срещи и заседания на техните органи;
  7. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
  8. Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър за учениците и родителите, с които работи;
  9. В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
  10. Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
  11. Зачита и защитава правата на всяко дете, съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България и свързаните с тях нормативни актове;
  12. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
  13. Стриктно спазва договореното работно време;
  14. Стриктно спазва разпоредбите, забраняващи:

- приемане на подаръци от родителите;

- използване на документи на родителите, институциите, служителите в общината и училището за лични цели;

2.20. Съгласува всички свои действия и дейности с ръководителя на Проекта и стриктно спазва разработения график за работа.

3. Спазва правилата от инструктажите по безопасни условия на труд.

4. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

II. Изисквания и описание на основните задължения и отговорности за заемане на длъжността за ДЕЙНОСТ 3.1.:

1. Могат да бъдат наемани лица, които отговарят едновременно на следните условия:

 • степен на завършено образование – средно;
 • професионален опит - не се изисква;
 • наличие на професионален опит се счита за предимство;
 • да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да имат мотивация и умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; съпричастност към проблемите им.

III.  Ред за провеждане на подбора на персонал по Проекта съгласно т. I от настоящата заповед:

1. Начин на провеждане на подбора – два етапа: първи етап – подбор по документи и втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за   участие в подбора, са:

 • Заявление /по образец/;
 • Документ за самоличност – за справка;
 • Автобиография /по образец/;
 • Документ за завършено образование - копие;
 • Декларация да не са поставени под пълно или ограничено запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 • Декларация за съгласие от субекта на данни /по образец/;
 • Копие на сертификат/и от завършени обучителни курсове по сходни програми и проекти /при наличие на такива/ или декларация за завършени обучителни курсове /ако е приложимо/.

Заявления и други документи за кандидатстване могат да се получат на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, Административна сграда на Община Бяла, стая 107, както и да се изтеглят от официалния сайт на Община Бяла: www.byala.bg.

3. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.Екзарх Йосиф I № 1, Административна сграда на Община Бяла, считано от 08.09.2021 г. всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 часа на 15.09.2021 г.

4. До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи, които не са актуални към момента на кандидатстване или са с установено невярно съдържание, не се разглеждат.

5. Решението на комисията относно допуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, преминали успешно подбора по документи, се предоставят на посочения за контакт телефон.

По време на интервютата членовете на Комисията задават на кандидатите въпроси за установяване на мотивацията, нагласите им за работа с целевите групи, придобит опит и умения.

Комисията съставя протокол и изготвя списък с класирането по точки на одобрените кандидати. Списъците на класираните кандидати за заемане на длъжността „Образователен медиатор”, след провеждане на подбора по документи и интервютата, се утвърждава от Председателя на комисията.

Одобрените кандидати се канят за сключване на трудови договори за заемане на съответната длъжност. Трудовите договори са за срок не по-дълъг от срока на Проекта.

6. Задълженията на персонала са подробно описани в длъжностната характеристика, с която кандидатите могат да се запознаят на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, Административна сграда на Община Бяла, стая 107.

7. За повече информация: Екип за организация и изпълнение на Проект „Заедно вървим към успехи“ по Национална  програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация”: тел.: 0817 /  7-20-15, вътр. 37, както и на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, Административна сграда на Община Бяла, стая 107.

8. В срок до края на работния ден след издаване на настоящата Заповед да се публикува обява на интернет страницата на Община Бяла и на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Бяла.

 

 

 

Приложения:

Прил. №1 - Заявление прием персонал

Прил. №2 -  Автобиография прием персонал

Прил. №3 - Декларация истинност

Прил. №4 - Декларация лични данни

Обява - удължаване на срока за прием (15.09.2021 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2021 15:15

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-364./25.08.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 13.09.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

 1. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

 1. Поземлен имот 07603.225.22, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КАТАРАЕТО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 876 кв. м, стар номер 225022, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-130/27.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници на имота: 07603.149.571; 07603.225.16; 07603.225.12; 07603.225.23, съгласно АЧОС № 4408/08.06.2021 г. и скица № 15-592069-03.06.2021 г. на СГКК – гр. Русе, начална продажна цена на имота: 912,00 лв. /деветстотин и дванадесет лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 273,60 лв. (двеста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки).

2. Поземлен имот 55988.501.226, област Русе, община Бяла, с. Пет кладенци, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 718 кв. м, квартал 12, парцел VII, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-43/15.06.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при граници: 55988.501.145, 55988.501.146, 55988.501.147, 55988.501.390 и 55988.501.227, съгласно скица № 15-770920-15.07.2021 г. и АЧОС № 4438 от 19.07.2021 г. начална продажна цена на имота: 2 276,00 лв. /две хиляди двеста седемдесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 682,80 лв. (шестстотин осемдесет и два лева и осемдесет стотинки).

3. Поземлен имот 23916.117.77, област Русе, община Бяла, с. Дряновец, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, площ 26369 кв. м, стар номер 117007, при граници: 23916.117.1; 23916.117.2; 23916.117.3; 23916.117.4; 23916.117.6; 23916.117.7; 23916.117.8, съгласно скица № 15-671730-22.06.2021 г. и АЧОС № 4414 от 22.06.2021 г. начална продажна цена на имота: 24 156,00 лв. /двадесет и четири хиляди сто петдесет и шест лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 7 246,80 лв. (седем хиляди двеста четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки).

4. Поземлен имот 07603.909.19, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 304 кв. м, стар номер 909019, при граници: 07603.909.73; 07603.909.20; 07603.909.66, съгласно скица № 15-288626-10.05.2021 г. и АЧОС № 3525 от 11.01.2016 г. начална продажна цена на имота: 1 101,00 лв. /хиляда сто и един лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 330,30 лв. (триста и тридесет лева и тридесет стотинки).

5. Поземлен имот 07603.909.20, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, м. КРАЙ ГРАДА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Друг вид земеделска земя, площ 263 кв. м, стар номер 909020, при граници: 07603.909.73; 07603.909.19; 07603.909.21; 07603.909.60; 07603.909.66, съгласно скица № 15-288638-10.05.2021 г. и АЧОС № 3536 от 23.01.2019 г. начална продажна цена на имота: 952,00 лв. /деветстотин петдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС, депозит: 285,60 лв. (двеста осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки).

 

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за покупко – продажба е 30.00 (тридесет) лева без ДДС.

 

III.  До участие в търга по т. І за продажба на имоти – общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на  10 септември 2021 г., при следните условия:  

1. Документацията за участие се закупува за всеки имот (обект) поотделно и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот (обект) поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за ………… …..[продажба или наем] на имот (обект)…..[описва се имота/обекта, за който се подава предложение] ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот (обект) поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

 

25.08.2021 15:35

Обява

ОБЯВА

 

Със Заповед № РД11-365./25.08.2021 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.09.2021 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.„Екзарх Йосиф І „№ 1, относно:

I. Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска  собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

1. Землище гр. Бяла поземлен имот № 07603.906.622;07603.127.99;07603.908.171;07603.127.190;07603.34.221;07603.901.231;07603.260.253;07603.166.298;07603.179.299;07603.910.309;07603.903.313;07603.902.918;07603.902.919;07603.906.621;07603.906.626;07603.274.417;07603.902.920;07603.28.439;07603.910.447;07603.274.545;07603.274.546;07603.211.561;07603.211.562;07603.149.571;07603.908.587;07603.908.588;07603.180.590;07603.180.592;07603.901.597;07603.63.630;07603.211.671;07603.211.672;07603.912.694;07603.4.786;07603.4.787;07603.211.800;07603.211.801;07603.28.819;07603.149.853;07603.84.854;07603.274.864;07603.274.866;07603.59.870;07603.166.873;07603.910.878;07603.240.880;07603.4.892;07603.267.903;07603.267.904;07603.149.905;07603.211.952;07603.211.954;07603.901.958;07603.211.962;07603.211.965;07603.211.967; 07603.9.5;07603.13.15;07603.14.17;07603.18.15;07603.19.4;07603.123.11;07603.123.12;07603.235.20;07603.255.6;07603.902.631;07603.902.632;07603.902.633;07603.902.634;07603.902.649;07603.902.665;07603.903.202;07603.903.205;07603.903.213;07603.903.214;07603.903.223;07603.903.224;07603.904.167;07603.905.38;07603.905.41;07603.905.43;07603.905.44;07603.906.529;07603.907.328;07603.990.3

2. Землище с. Бистренци поземлен имот №04162.20.1;04162.21.1;04162.21.2;04162.26.1;04162.26.2;04162.26.3;04162.28.1;04162.29.1;04162.30.1;04162.31.1;04162.32.1;04162.33.1;04162.34.1;04162.36.1;04162.37.1;04162.38.1;04162.39.1;04162.40.1;04162.42.1;04162.50.1;04162.52.1;04162.53.1;04162.54.1;04162.58.1;04162.60.3;04162.60.13;04162.83.1;04162.83.2;04162.83.3;04162.400.4;04162.85.1;04162.86.1;04162.89.1;04162.109.1;04162.109.2;04162.109.3;04162.109.4;04162.109.5;04162.119.1;04162.121.1;04162.141.1

3. Землище с. Лом Черковна поземлен имот №05133.4.4;05133.86.40;05133.76.46;05133.77.47;05133.100.69;05133.2.81;05133.2.82;05133.2.94;05133.15.101;05133.100.103;05133.103.114; 05133.61.124;05133.61.132;05133.55.151; 05133.16.217;05133.20.281;05133.73.1;05133.100.32

4. Землище с. Босилковци поземлен имот №05743.29.3;05743.35.40;05743.46.102;05743.53.8;05743.38.185;05743.139.13;05743.38.190;05743.38.189;05743.38.188,;05743.38.187;05743.38.186;05743.38.191;05743.18.29;05743.18.30;05743.38.192;05743.38.193;05743.38.195;05743.38.194;05743.103.86;05743.110.48;05743.103.84;05743.36.55;05743.125.67;05743.125.68;05743.104.69;05743.121.72;05743.121.73;05743.121.78;05743.108.82;05743.108.83;05743.38.196;05743.47.106;05743.49.112;05743.49.114;05743.49.115;05743.48.122;05743.49.124;05743.54.127;05743.118.134;05743.38.197;05743.136.150;05743.56.164;05743.132.169;05743.121.196;05743.121.197;05743.121.201;05743.75.214;05743.79.217;05743.103.249;05743.99.258;05743.115.263;05743.79.324;05743.57.325;05743.108.326;05743.99.336;05743.79.337;05743.135.356;05743.58.357;05743.25.68;05743.32.12;05743.32.18;05743.95.1;05743.102.1;05743.104.1;05743.124.2;05743.125.1

5. Землище с. Ботров поземлен имот №05877.2.24;05877.49.22;05877.47.23;05877.34.28;05877.6.57;05877.15.45;05877.30.47;05877.16.57;05877.30.70;05877.33.79; 05877.49.92;05877.42.96;05877.35.97;05877.49.98;05877.42.100;05877.42.101;05877.42.102;05877.38.105;05877.38.106;05877.39.114;05877.40.116;05877.28.118;05877.38.120;05877.32.121;05877.49.127;05877.21.131;05877.49.132;05877.21.134;05877.42.139;05877.42.140;05877.37.141;05877.24.145;05877.48.151;05877.51.158;05877.51.163;05877.14.169;05877.51.170

6. Землище с. Дряновец поземлен имот №23916.133.68;23916.117.73;23916.78.219;23916.96.261;23916.97.262;23916.97.263;23916.120.269;23916.95.270;23916.121.278;23916.99.281;23916.98.282;23916.27.1;23916.30.1;23916.31.1;23916.34.1;23916.34.2;23916.37.3;23916.41.1;23916.43.1;23916.55.2;23916.56.1;23916.61.1;23916.77.1;23916.78.3;23916.80.1;23916.82.1;23916.82.2;23916.102.1;23916.108.3;23916.108.4;23916.122.1;23916.124.1;23916.126.1

7. Землище с. Копривец поземлен имот №38529.1.23;38529.1.24;38529.1.39;38529.1.43;38529.1.98;38529.1.107;38529.1.115;38529.1.135;38529.1.147;38529.1.153;38529.1.155;38529.1.158;38529.1.156;38529.1.164;38529.1.163;38529.1.162;38529.1.168;38529.1.169;38529.1.179;38529.1.186;38529.1.210;38529.1.214;38529.1.215;38529.1.222;38529.1.223;38529.1.224;38529.1.225;38529.1.226;38529.1.252;38529.1.253;38529.1.254;38529.1.291;38529.1.309;38529.1.311;38529.1.312;38529.1.315;38529.1.342;38529.1.343;38529.1.348;38529.1.350;38529.1.351;38529.1.364;38529.1.368;38529.1.369;38529.1.370;38529.1.407;38529.1.519;38529.1.521;38529.1.522;38529.1.523;38529.1.900;38529.1.905;38529.1.906;38529.76.100;38529.76.104;38529.85.1;38529.91.2;38529.104.1;38529.142.1;38529.149.1;38529.179.106;38529.186.1;38529.187.1;38529.207.1

8. Землище с. Пейчиново поземлен имот №55720.44.65;55720.64.153;55720.58.55;55720.58.56;55720.58.58;55720.12.27;55720.99.8;55720.98.8;55720.95.9;55720.94.10;55720.58.54;55720.58.52;55720.49.60;55720.67.66;55720.65.73;55720.111.75;55720.103.77;55720.119.88;55720.119.89;55720.96.99;55720.96.100;55720.96.105;55720.96.106;55720.97.109;55720.91.111;55720.76.117;55720.80.122;55720.81.123;55720.75.125;55720.86.148;55720.65.153;55720.107.160;55720.99.161;55720.58.209;55720.100.230;55720.65.240;55720.65.241;55720.65.242;55720.65.243;55720.9.244;55720.73.245;55720.80.246;55720.101.253;55720.112.256;55720.101.257;55720.58.258;55720.65.261;55720.95.1;55720.96.1

9. Землище с. Пет Кладенци поземлен имот №55988.15.61;55988.39.20;55988.7.21;55988.7.33;55988.7.34;55988.9.43;55988.9.44;55988.15.62;55988.2.73;55988.40.74;55988.35.81;55988.22.87;55988.18.105;55988.17.107;55988.30.118;55988.40.119;55988.27.127;55988.37.132;55988.28.135;55988.9.146;55988.4.147;55988.24.158;55988.23.159; 55988.17.170;55988.17.189;55988.39.212

10. Землище с. Полско Косово поземлен имот № 57368.14.72;57368.16.31;57368.16.40;57368.83.60;57368.142.68;57368.142.69;57368.45.71;57368.136.74;57368.142.76;57368.45.78;57368.136.82;57368.32.83;57368.136.87;57368.32.89;57368.142.90;57368.46.95;57368.27.96;57368.44.98;57368.142.99;57368.32.105;57368.46.107;57368.48.110;57368.126.113;57368.102.120;57368.32.125;57368.132.127;57368.145.129;57368.132.131;57368.132.138;57368.132.139;57368.48.144;57368.143.148;57368.72.149;57368.135.151;57368.48.154;57368.143.159;57368.76.182;57368.56.183;57368.72.198;57368.69.204;57368.144.222;57368.81.225;57368.144.252;57368.78.269;57368.80.294;57368.118.295;57368.118.297;57368.105.298;57368.119.299;57368.119.302;57368.80.310;57368.122.312;57368.119.313;57368.139.319;57368.120.322;57368.121.323;57368.121.326;57368.121.329;57368.126.2;57368.131.1

11. Землище с. Стърмен поземлен имот №70130.41.121;70130.4.35;70130.42.48;70130.42.51;70130.42.61;70130.38.82;70130.12.103;70130.11.104

II. Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 лв. (десет лева и нула стотинки) без ДДС. 

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и които са изпълнили условията по тръжната документация.

IV. Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация за всяко едно землище, да внесат депозит за всеки отделен имот и направят предложение за участие в срок до 17:00 часа на 09 септември 2021 г. 

1. Документацията за участие се закупува за всяко отделно землище. Документацията за участие се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” №3 (бивша поликлиника). 

2. Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла:  BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот №... в землище … ). 

3. Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).

 

ЕВГЕНИ ДИМОВ

Заместник-кмет

За Кмет на Община Бяла

област Русе

(Заповед № РД11-531/20.11.2019 г.)

 

25.08.2021 19:35