Обяви

Обява за открит обществен достъп

 

Обява за открит обществен достъп

 

ОБЩИНА БЯЛА

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на  предприятие с висок рисков потенциал: 

Складова база за препарати за растителна защита, торове и семена“, гр. Бяла, община Бяла, област Русе

с оператор: „999-Ивайло Асенов“ ЕООД, с. Катуница

с предмет на дейност: търговия на едро с препарати за растителна защита, торове и семена.

Компетентен орган по издаване на разрешението за одобряване на доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документацията е на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 21.01.2021 г. до 21.02.2021 г. в сградата на Община Бяла, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1, етаж 2, стая 205 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа и на интернет страницата на Община Бяла byala.rs@byala.bg.

Лице за контакти: Даниела Пашкунова, началник отдел „Общинска собственост“, тел.: 0817/ 7 20 20, вътр. 25, e-mail: os@byala.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

 

 

Приложения:
Доклад за безопасност;

Авариен план

Заявление за одобряване на доклад за безопасност или на актуализиран доклад за безопасност на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал „999 – Ив. Асенов” ЕООД

 

21.01.2021 18:25

Обявление № 08-00-3

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) в следния териториален обхват поземлен имот с идентификатор 07603.274.27:местност Орех Дол, в землището на град Бяла,общ. Бяла, обл.Русе, одобрени със Заповед РД-18-130/27.12.2016г. Възложител: “Харъб” ЕООД- с адрес гр. Бяла, обл. Русе ул. “В. Априлов” No43. 

 

11.01.2021 18:47

Обява

Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване и Работен устройствен план (ПЗ и РУП) за обект: Разширение на гробищен парк, на с. ПОЛСКО КОСОВО, с нов ПИ No 000180

 

05.01.2021 03:32

Обява

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че на основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуален кодекс, чл. 142, ал. 1 и чл.154, ал. 5 от ЗУТ и одобрен работен инвестиционен проект 

е издадена Заповед No 5/29.12.2020 г. за допълване на разрешение за строеж No 26/25.11.2019 год., за обект: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ на СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО за БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ No 07603.211.664 по КККР на гр. БЯЛА, община БЯЛА, област. Русе

 

05.01.2021 03:33

Обява от "НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ОБЯВА

от ”НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда — Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/200З г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изграждане на:

”Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ”НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Област РУСЕ“  В Общини Борово, Две могили и Бяла, С трасета:

Гр.Борово — с.Бъзовец;

С.Бъзовец — с.Баниска;

С.Бъзовец — с.Батишница;

С.Бъзовец — с. Чилнов;

С. Чилнов — с. Широково;

С. Чилнов — с. Острица;

С. Острица — с. Каран Върбовка;

С. Острица — с. Кацелово;

С. Кацелово — граница с Община Опака;

Гр.Борово — с.Пет Кладенци;

С.Пет Кладенци — с.Бистренци;

С.Бистренци — с.копривец;

С.Копривец — с.дряновец.

Трасетата са по местни — асфалтови и земеделски пътища, предвидени са сондажи на републикански път и въздушно преминаване по мост или с мет.пилони на река Баниски лом и река Черни лом. Ще се полага армиран оптичен кабел с виброплуг, за пренос на Интернет и ТВ.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Общини Бяла, Две могили и Борово или в РИОСВ — Русе.

дата 12.2020 инж.Иван Радулов - Проектант моб.тел. 0887 77 23 14

 

19.12.2020 17:58

Обява

        Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 16 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив(32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи по местоживеене на постоянния адрес -20.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-949.pdf

01.12.2020 17:15

Обява

        Офис за военен отчет-Община Бяла Ви информира, че със заповед ОХ- 904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от състава на Военоморските сили, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи по местоживеене на постоянния адрес -08.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

Военно окръжие I степен Русе

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8

телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I 3

телефон: 0889 756 330

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz_oh-904.pdf

01.12.2020 17:15

Обява

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД11-416 от 25.11.2020 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено Задание по чл. 125 и скица – предложение по чл.135, ал. 2 от ЗУТ за План за регулация и Изменение на План за Улична регулация (ПУП ПР и ИПУР) на поземлен имот No 07603.501.2351, кв. 7, по КККР на гр. БЯЛА, област Русе.

 

02.12.2020 17:06