Община Бяла

Обяви ПУП

Пълна информация
Покана

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2020г.

Пълна информация
Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла

Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла Договор: BG05M9OP001-6.002-0108

Пълна информация
Детски градини

Пълна информация
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Русе на основание чл. бд, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията на чл. бд, ал. 2. от Закона

Пълна информация