Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла

 

Проект: Патронажна грижа + в Община Бяла

Договор: BG05M9OP001-6.002-0108

Бенефициент: Община Бяла, област Русе

Община Бяла подписа Административен Договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „ Европейски фондове, международни програми и проекти“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Приоритетна ОС 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Инвестиционен приоритет № 1: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата предизвикана от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”

 

Документи:

- Прессъобщение

- Плакат

- 1. обява прием персонал НАПРАВЛЕНИЕ 2 (13.05.2021 г.);

- 1.1 Заявление прием персонал (13.05.2021 г.);

- 1.2 Автобиография прием персонал (13.05.2021 г.);

- 1.3 Декларация за истинност (13.05.2021 г.);

- 1.4 Декларация лични данни (13.05.2021 г.).

- 2. Oбява прием персонал НАПРАВЛЕНИЕ 1 

2.1 Заявление прием персонал

- 2.2 Автобиография прием персонал

- 2.3 Декларация за истинност

- 2.4 Декларация лични данни

- 3. Обявление прием потребители

- 3.1 Приложение 1 потребители

- 3.2 Приложение 2 потребители

- 3.3 Приложение 3 потребители

9.1.2 обява прием персонал НАПРАВЛЕНИЕ 2

33.1 обява прием персонал НАПРАВЛЕНИЕ 1 (15.02.2022 г.)