Съобщение

разрешено е изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - Подробен устройствен план - План за застрояване  (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор  07603.909.76 по КККР на гр. Бяла, обл. Русе. Възложител: Здравко Петков Деликоцев

Отдел БГТРН 

Община Бяла, обл. Русе


Прикачени файлове: