Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-209 от 25.05.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.279.49 по КККР на град Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: ЕТ „Камен Шишков“. 

25.05.2023г. 

Отдел БТГРН 

Община Бяла, обл. Русе 

 

Приложени докумети: