Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV-139, кв.22, по регулационния план на с.Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР. Възложител: Митко Василев Манолов. Заинтересовани лица: Йорданка Пенчева Вачкова, Велико Димитров Кожухаров и Петър Станчев Донев.

 

 

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК обявява на заинтересованите страни:

- Йорданка Пенчева Вачкова – с последен известен административен адрес: гр.Долна баня, ул. *** №***, като съсобственик на имот с идентификатор 55988.501.132 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пет кладенци /КККР/, който граничи с имот 55988.501.139 – обект на ПУП-ПЗ,

- Велико Димитров Кожухаров – с последен известен административен адрес: гр.Русе, ул. *** №***, като съсобственик на имот с идентификатор 55988.501.133 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пет кладенци /КККР/, който граничи с имот 55988.501.139 – обект на ПУП-ПЗ,

- Петър Станчев Донев – с последен известен административен адрес: гр.Бяла, ул. *** №***, като съсобственик на имот с идентификатор 55988.501.135 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пет кладенци /КККР/, който граничи с имот 55988.501.139 – обект на ПУП-ПЗ,

         че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV-139, кв.22, по регулационния план на с.Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 55988.501.139 по КККР.

Възложител: Митко Василев Манолов.

МОТИВИ: Определя се режим на застрояване за жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване. Планът за застрояване е определяне на ограничителни линии на застрояване за изграждане на Техническа инфраструктура – ФЕЦ до 30 kW.

         Планът се намира в отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението”, Община Бяла, пл. “Екзарх Йосиф І” №1, ет. І-ви, стая № 105 и може да се прегледа от заинтересованите

         Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обявлението заинтересованите страни могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация.

 

 

01.02.2023 г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл.Русе