Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-437 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ V-33 и УПИ VІІІ-33 в кв. 13 по плана на с. Стърмен, община Бяла, област Русе. Възложител: Илия Петков Добринов, с адрес: област Русе, община Бяла, гр. Бяла, ул. „Бяло море“ 03. 

 

- Документи