Съобщение

Съобшение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-447 от 05.10.2023 г. на Заместник кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание. Разрешено е изработване на Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ VII-276 в кв. 23 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на поземлени имоти с идентификатори 07603.501.276 и 07603.501.2452 по КККР на гр. Бяла. Възложители: Симона Ясенова Стефанова, Ивелин Ангелов Иванов и Емял Юсеинова Бейтулова. 

 

Изтегли тук