Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-20/15.01.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) за УПИ XXIV-1367 в кв.121 по плана на гр.Бяла, обл.Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.1367 по КККР на гр. Бяла, област Русе.  Възложител: Павел Петков Узунангелов, гр.Бяла. 

 

Изтегли тук