Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-50 от 08.02.2023 г. на Кмет на Община Бяла, област Русе е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) - Подробен устройствен план Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ XVIII в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и Технически инвестиционен проект (ТИП) за обект: „Изграждане на нов дом за стари хора в гр. Бяла". 

С проекта за ПУП да се определи Жилищна устройствен зона с преобладаващо застрояване с малка височина (10 м.), означена като (Жм), съобразно предвижданията на ОУП на Община Бяла за територията, в която попада имота 

 

Изтегли тук