Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-21/15.01.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии кабел 20 kV за нов ГРУ (БКТП) в ПИ 57368.144.253 по КККР на с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе. 

Възложител: „Съни ленд 003“ ЕООД. 

Изтегли тук