Обявление

на Заповед No РД-11-242/16.05.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план - план за изменение на регулация (ПУП-ИПР) на УПИ VII-426 и УПИ VIII-426 в кв.49 по регулационния план на с.Дряновец, обл.Русе и обединяването им в един нов УПИ ІХ-814. Възложител: ПРАКТИК ГРУП ЕООД. 

 

Изтегли тук