Заповед

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135а, ал. 5, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Решение No 4 от Протокол No 1 от 20.03.2023 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бяла, област Русе и заявление с вх. No УТ-120 от 13.02.2023 г. от ЕТ,ДАНА СЛАВОВА“, представлявано от Данка Славова Славова, като собственик на УПИ V-146 и  VI-146 в Гара Бяла, кв. 42 по плана на гр. Бяла, област Русе, съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот вписан под No168, том XXIV, дело No4973, с вх. рег. No7507 от 22.06.2006 г. от Съдия по вписванията към Агенция по вписванията акт за продажба на недвижим имот вписан под No170, том VIII, дело No1767, с вх. рег. Бяла и нотариален No3660 от 01.06.2007 г. от Съдия по вписванията към Агенция по вписванията - Бяла 

 

Приложения: