ОБЯВЛЕНИЕ за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла, област Русе, находящ се в кв. Гара Бяла, гр. Бяла със Заповед No РД-11-140 от 11

ОБЯВЛЕНИЕ за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла, област Русе, находящ се в кв. Гара Бяла, гр. Бяла със Заповед No РД-11-140 от 11.04.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе. Възложител: „СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ-ПЛОДЕКС“ ЕООД. 

 

Приложения: