Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-325 от 31.07.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв. 26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов. 

 

Изтегли тук