Обява

Заинтересовани лица Илия Андреев Илиев и Андрей Илиев Андреев при обявление на Заповед No РД-11-217/30.04.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на нов поземлен имот ПИ с идентификатор 07603.910.889 /обединени 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886/по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за паркинг за автомобили към обект на НКЦ – Мост на Колю Фичето. Възложител: ОБЩИНА БЯЛА. 

 

Изтегли тук