Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ VІІІ-1843 и УПИ IX-1843 в кв.95 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. 

Възложител: „ВЪРБАНОВИ“ ООД. Заинтересовано лице: Борис Иванов Сапунджиев.