Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и УПИ IV-146 в кв.42 по плана на гара Бяла, област Русе, съответстващи на ПИ с идентификатор 07603.502.579 и ПИ с идентификатор 07603.502.578 по КККР на град Бяла. Възложител: ЕТ „ДАНА СЛАВОВА – ДАНКА СЛАВОВА“. 

22.06.2023г. Отдел БТГРН 

Община Бяла, обл. Русе 

 

Приложени документи: