Обявление

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-123 от 31.03.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия - ел. кабел ниско напрежение до ПИ с идентификатор 38529.502.2 по КККР на с. Копривец, Община Бяла, област Русе. Възложител: „МАРТИ-2000“ ЕООД. 

 

Приложения: