Съобщение

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11 484 от 08.11.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за застрояване (ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе. Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова Алексиева, Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков.