Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Водоснабдяване от съществуващ шахтов кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.154 по КККР на гр.Бяла, обл. Русе за водовземане 

подземни води за целите на охлаждане на производствени Машини И съоръжения“, с възложител „ПРОТЕКС“ ООД. 

 

Изтелги тук