Съобщение

Заинтересовани лица: Момчил Йорданов Великов. 

Община Бяла, област Русе на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК обявява на заинтересованите страни: 

- Момчил Йорданов Великов – с последен известен административен адрес: гр.Бяла, ул. *** ***, като собственик на имот с идентификатор 07603.501.2955 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла КККР/, които граничат с имот 07603.501.2209 — обект на ПУП-ИПР, 

че със Заповед No РД11-287/04.07.2022 г. на Кмета на Община Бяла, обл.Русе е одобрен Подробен устройствен план – Изменение план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе. 

Възложител: „Модул“ АД гр.Бяла. 

С ПУП-ИПР се изменя регулацията на УПИ „За завод Модул“, кв.Ханища, по регулационния план на гр.Бяла, обл.Русе., като регулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на ПИ 07603.501.2209 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе. Запазва се действащата улична регулация. След промяната УПИ „За завод Модул“, кв. Ханища става нов УПИ XIII-2209 „За предимно производствена дейност“, кв.Ханища. 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Община Бяла и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд- Русе чрез Община Бяла в 14-дневен срок от съобщаването й. 

Зап, 

03.08.2022 г. Отдел БТГРН Община Бяла, обл.Русе