СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-324 от 31.07.2023 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I-333 в кв. 14 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе. Възложител: „АНКРА 2009“ ЕООД. 

 

Изтегли тук