Съобщение

обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-360 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XIV-89 и УПИ XV-89 в кв. 91 по плана на с. Копривец, община Бяла, област Русе.

Възложител: Илия Петков Добринов

 

01.09.2022 г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, област Русе


Прикачени файлове: