Обявление № 10-11-83 от 13.04.2023 г.

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-143 от 12.04.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ I, II, III и IV в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе и План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ XVIII в кв. 165 по плана на гр. Бяла, област Русе, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).

 

Изтегли тук