Съобщение

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-363 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-4, УПИ IX-4 в кв.4 по плана на с. Стърмен, община Бяла, област Русе. Възложител: Димитър Костадинов Шишков и Михаил Борисов Шишков

 

01.09.2022 г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, област Русе


Прикачени файлове: