Съобщение

- Съобщение а основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. би чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Решение №1 от Протокол №11 от 31.10.2022 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Бяла, област Русе и заявление вх. №УТ-5324 от 10.08.2022 г. от Александър Тотев Алексиев и Дария Миланова Алексиева (съсобственици на УПИ XXVI-3258 в кв. 83 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 07603.501.3258 по КККР на гр. Бяла, област Русе и с адрес: гр. Бяла, ул.,,Д-р П. Инджов“ №13A) и от Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков (съсобственици на сграда с идентификатор 07603.501.3258.4 по КККР на гр. Бяла, област Русе и с адрес: гр. Бяла, ул. „Д-р П. Инджов“ №13А, построена в ПИ с идентификатор 07603.501.3258 по КККР на гр. Бяла, област Русе) 

 

Изтегли тук