Обявление

Община Бяла, област Русе на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-117 от 30.03.2023 г. на Заместник кмет на Община Бяла, област Русе е одобрено задание. Допуснато е изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-146 и IV- 146 в Гара Бяла, кв. 42 по плана на гр. Бяла, област Русе, съответстващи на ПИ с идентификатор 07603.502.579 по КККР на гр. Бяла и ПИ с идентификатор 07603.502.578 по КККР на гр. Бяла. 

 

Приложения: