Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-117, УПИ V-117 и УПИ XI-117 в кв.18 по плана на с. Пет кладенци, община Бяла представляващи ПИ с идентификатори 55988.501.117, 55988.501.256 и 55988.501.257 по КККР нa с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе. Възложител: Венцислав Георгиев Ангелов, с адрес ул. „Алеко Константинов“ No20, гр. Бяла, Община Бяла, област Русе 

Отдел БТГРН Община Бяла, обл. Русе 06.07.2022г.