Обявление

Обявление на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК на заинтересованите страни: Мариан Русев Тодоров с административен адрес: гр.Габрово, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 07603.501.699 по КККР на гр.Бяла, обл.Русе. 

 

Изтегли тук