Обявление

БЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-67/26.02.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрено задание И разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ V-242, УПИ IV-244 и УПИ III-243 в кв.31 по плана на с.Пейчиново, обл.Русе. Възложител: Ивайло Георгиев Иванов, наследник на Иван Георгиев Кънчев. 

 

Изтегли тук