Съобщение

обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-364 от 30.08.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 07603.254.351 по КККР на гр. Бяла, област Русе, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ). Възложител: ОБщина Бяла

01.09.2022 г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл. Русе


Прикачени файлове: