Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-5/04.01.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): Подробен устройствен Изменение план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ІХ-951,952 в кв.176 по плана на гр. Бяла, обл. Русе и преработка на инвестиционен проект по чл.154 от ЗУТ. Възложител: Висш съдебен съвет (ВСС), собственик на имот УПИ IX-951,952 в кв.176 по плана на гр.Бяла, обл.Русе. 

 

Изтегли ТУК