Съобщение

за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение план за регулация (ИПС) на УПИ VIII-1404 и УПИ IX-1404 в кв. 125 по плана на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, одобрен със Заповед № 117 от 1983 г.. Възложител: Георги Георгиев Пашкунов