Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че със Заповед No РД-11-436 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-1352 в кв.121 по регулационния план на град Бяла, община Бяла. Възложител: Галина Иванова Аръшева - Йорданова 

19.10.2022г. Отдел БТГРН Община Бяла, обл. Русе 

 

- Документи