Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ, че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация (ПУП-ИПР) за ПИ с идентификатор 05743.501.714 по КККР нa с. Босилковци, област Русе (част от УПИ VІІІ- комбинирано детско учреждение; УПИ VІІ-130 и УПИ XXVI-130 в кв.14 по плана на с. Босилковци) и План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот. Възложител: „ТИН ГРУП 2022“ ООД. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Пламен Здравков Харалампиев с последен известен административен адрес: гр. Сливен, ул. *** ***, като собственик на УПИ VІ-127 в кв. 14 по регулационния план на с. Босилковци, който граничи с имот 05743.501.714 — обект на ПУП-ИПР. 

- Милко Здравков Харалампиев с последен известен административен адрес: гр. Сливен, ул. *** ***, като собственик на УПИ VІ-127 в кв. 14 по регулационния план на с. Босилковци, който граничи с имот 05743.501.714 — обект на ПУП-ИПР. 

 

Изтегли от тук