Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ВЪЗНИКНАЛО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАСАЕЩО: Обединяване на поземлени имоти с идентификатори: ПИ 07603.910.107, 07603.910.106 и 07603.910.886 по КККР на град Бяла, област Русе и последващо изграждане на паркинг за автомобили. 

 

Изтегли тук