Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед No РД-11-68/26.02.2024 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе за одобрено задание и разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ VII-533, УПИ VIII-533 и УПИ IX-533 в кв.33 по плана на с.Копривец, обл.Русе. Възложител: Калинка Стойкова Маринова 

 

Изтегли тук