Съобщение

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен и внесен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ XI-138 в кв.26 по плана на с. Ботров, община Бяла, област Русе. Възложител: Емил Петков Ангелов. 

22.06.2023г. 

Отдел БТГРН 

Община Бяла, обл. Русе 

 

Приложени документи: