Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ, за изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе Възложител: Александър Тотев Алексиев, Дария Миланова Алексиева, Веска Иванова Мартинова и Петко Иванов Алеков.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:Милен Петров Йорданов.

 

 

Община Бяла, област Русе на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни: Милен Петров Йорданов – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „Красна поляна II част “ №**, вх.*, ет.*, като собственик на имот с идентификатор 07603.501.1047 по КККР на град Бяла,

че е изработен и внесен проект за Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ XXVI-3258 и УПИ XXV-2778 в кв.83 по регулационния план на гр. Бяла, община Бяла, област Русе, одобрен със Заповед №117 от 1983г.

 Мотиви: по искане на Възложителите, е необходимо да бъде променено конкретното предназначение на УПИ XXVI-3258 в кв. 82, гр. Бяла, обл. Русе от „за жилищно застрояване“ в „за обществено обсулжване“ За изградения в УПИ XXVI-3258 в кв.82 на дворищно-регулационна граница към УПИ XXV-2778 гараж да се установи траен устройствен статут с възможности за промяна предназначението, реконструкция и разширение.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от обявлението заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация.

 

 

 

 

16.09.2022г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл. Русе