Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-522 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Бяла, област Русе е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, област Русе находящ се в местност БЕЗ МЕСТНОСТ, землището на град Бяла. Възложител: „АББА МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.
 

12.12.2022г.

Отдел БТГРН

Община Бяла, обл. Русе

 

Приложени файлове:

- Заповед;

- Обявление;

- ПУП