Съобщение

Относно постъпила в РИОСВ Русе документация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за обособяване на производствен цех за пелети, от дървесен чипс и дървени отпадъци, с местоположение сгради с идентификатори 07603.501.2958.1, 07603.501.2958.2 и 07603.501.2958.3 по КККР на град Бяла, обл. Русе с възложител „ИВАНОВИ ГРУП 1999“ ЕООД. 

 

Изтелги ТУК